Gelijkenissen tussen Engels en Fries

Likenesses between English and Frisian – Similarities between English and Frisian

Likenissen tusken Ingelsk en Frysk – Oerienkomsten tusken Ingelsk en Frysk

Gelijkenissen tussen Engels en Fries – Overeenkomsten tussen Engels en Fries

Gleichnissen zwischen Englisch und Friesisch – Übereinstimmungen zwischen Englisch und Friesisch

English Frysk Nederlands Deutsch
after efter achter (nach, hinter)
bairn bern (kind) (Kind)
beacon beaken baken Bake
beam beam boom Baum
bean bean boon Bohne
bleed (v.) bliede bloeden bluten
bourn boarn bron Brunnen
bread brea brood Brot
breed (v.) briede broeden brüten
bride breid bruid Braut
cheese tsiis kaas Käse
church tsjerk kerk Kirche
churl tsjirl kerel Kerl
day dei dag Tag
dead dea dood tot
deal diel deel Teil
deed die(d) daad Tat
door doar – (deur) – (Tür)
dream dream droom Traum
dream (v.) dreame dromen träumen
ear ear oor Ohr
east east oost ost-
eke ek ook auch
feel (v.) fiele voelen fühlen
fey faai veeg feige
foal fôle veulen Füllen
geese gies ganzen Gänse
goose goes gans Gans
green grien groen grün
hail heil hagel Hagel
hart hart hert Hirsch
heap heap hoop Haufen
hear (v.) hearre horen hören
horse hoars ros Ross
him him hem ihm/ihn
indeed yndie(d) inderdaad in der Tat
it it het es
keen kein koen kühn
key kaai (sleutel) (Schlüssel)
kine kij koeien Kühe
lead lead lood Lot
lead (v.) liede leiden leiten
leaf leaf loof Laub
leap (v.) ljeppe lopen laufen
left lofter (linker) (linker)
let litte laten lassen
master master meester Meister
may I (…)? mei ik (…)? mag ik (…)? mag ich (…)?
meal miel maal Mahl
nail neil nagel Nagel
need need nood Not
nigh nei na nach
nose noas – (neus) – (Nase)
rain rein regen Regen
read (v.) riede raden raten
red read rood rot
rede rie(d) raad Rat
seed sie(d) zaad – (Samen)
seek (v.) sykje zoeken suchen
sheaf skeaf schoof Schaub
sheen skjin schoon schön
sheep skiep schaap Schaf
sleep sliep slaap Schlaf
sleep (v.) sliepe slapen schlafen
soft sêft zacht sanft
spoon spoen spaan Span
steel stiel staal Stahl
stream stream stroom Strom
stream (v.) streame stromen Strömen
street strjitte straat Strasse
sweet swiet zoet süss
team team toom Zaum
through troch door durch
together tegearre (samen/tezamen) (zusammen)
tusk tosk (tand) (Zahn)
us ús ons uns
wain wein wagen Wagen
way wei weg Weg
wet wiet (nat) (nass)
yarn jern garen Garn
year jier jaar Jahr
yet jit – (nog) – (noch)
yield jild geld Gelt
yield (v.) jilde gelden gelten

Reageren kan hier.

Een gedachte over “Gelijkenissen tussen Engels en Fries

Reacties zijn gesloten.