Werkgroep -eren

Zie hier voor uitleg over deze bladzijde/werkgroep.

abstraheren
abstract
abstractie
geabstraheerd

adopteren, een kind toekinderen
adoptie toekindering
geadopteerd toegekinderd
adoptiekind toekind

alarmeren
alarm
gealarmeerd

arresteren aanhouden
arrestatie
aanhouding
arrestant
aangehoudene
gearresteerd
aangehouden

automatiseren
automatisering
automaat
automatisch
geautomatiseerd

barricaderen
barricade
gebarricadeerd

baseren gronden, stoelen, schragen
basis gronding, stoeling, schraag
gebaseerd gegrond, gestoeld, geschraagd

castreren lubben
castratie
lubbing
gecastreerd
gelubd

chanteren afdreigen
chantage
afdreiging
gechanteerd
afgedreigd

collaboreren heulen
collaboratie
geheul, heulnis
collaborateur
heuler
gecollaboreerd
geheuld

combineren twenen, begaden/begaderen/begaren
combinatie
tween, begading/begadering/begaring
gecombineerd
getweend, begaad/begaderd/begaard

communiceren wederrichten
communicatie
wederricht
communicatief wederrichtig
gecommuniceerd
wedergericht

compenseren vergoeden, bijwegen
compensatie
vergoeding, bijweging
gecompenseerd
vergoed, bijgewogen

concentreren 1 vermiddelen 2 toedenken
concentratie 1 vermiddeling 2 toedacht
geconcentreerd 1 vermiddeld 2 toedachtig

confronteren staarnen (bij Middelnederlands sterne ‘voorhoofd’)
confrontatie
staarning
geconfronteerd
gestaarnd

consumeren verbruiken
consumptie
verbruik, verbruiking
consument
verbruiker
geconsumeerd
verbruikt

corrumperen verderven
corrupt
verdorven, omkoopbaar
corruptie
verderf, omkocht
gecorrumpeerd
verdorven

demonstreren betogen
demonstratie
betoging
demonstrant
betoger
gedemonstreerd
betoogd

discrimineren
discriminatie
gediscrimineerd

domesticeren verhuiselijken
domesticatie
verhuiselijking
gedomesticeerd
verhuiselijkt

ejaculeren zaadlozen
ejaculatie
zaadlozing
geëjaculeerd
gezaadloost

feliciteren gelukwensen
felicitatie
gelukwens
gefeliciteerd
gelukgewenst

financieren begelden
financiering
begelding
financiën
gelding
financieel
geldinklijk
financeerder
begelder
gefinanceerd
begeld

generaliseren veralgemenen
generalisatie
veralgemening
gegeneraliseerd
veralgemeend

hanteren handeren, wouden (vervoegd zoals houden)
hantering handering, wouding
gehanteerd gehanderd, gewouden

heroïseren verhelden, verheldigen
heroïsch
heldhaftig, heldig
geheroïseerd
verheld, verheldigd

herwaarderen 1 herwaardigen 2 omwaarden
herwaardering 1 herwaardiging 2 omwaarding
herwaardeerd 1 herwaardigd 3 omwaard

hypnotiseren bedommelen
hypnotisering
bedommeling
hypnose
bedommeling
hypnotisch
bedommelend
gehypnotiseerd
bedommeld

immigreren inwijken
immigratie
inwijking
immigrant
inwijker
geïmmigreerd
ingeweken

improviseren doenden
improvisatie doending
improviserend (bn.) doendend
improviserend (bw.) doendelings
geïmproviseerd gedoend

identificeren 1 uitkennen 2 vereenzelvigen
identificatie 1
uitkenning 2 vereenzelviging
geïdentificeerd 1
uitgekend 2 vereenzelvigd

industrialiseren vernijveren
industrialisatie
vernijvering
industrie
nijverheid
industrieel
nijver
geïndustrialiseerd
vernijverd

informeren inlichten
informatie
inlichting
geïnformeerd
ingelicht

insemineren, kunstmatig kunstmatig bezaden
inseminatie, kunstmatige kustmatige bezading
geïnsemineerd, kunstmatig kunstmatig bezaad

installeren bestallen
installatie bestalling
geïnstalleerd bestald

investeren
investering
investeerder
geïnvesteerd

irriteren tergen
irritatie
terging
irritant
tergend
geïrriteerd
getergd

kleineren kleinderen, bekleinen
kleinering kleindering, bekleining
gekleineerd gekleinderd, bekleind

koloniseren hemen
kolonisatie
hemenis
kolonisering van (het) hemen van
kolonie heming
koloniaal heminklijk, heminger
kolonist hemer
gekoloniseerd
geheemd

kopiëren twedigen, twegen
kopie
twedige, tweeg
gekopieerd
getwedigd, getweegd

legitimeren
legitimatie
gelegitimeerd

liberaliseren ontvrijden
liberalisering
ontvrijding
geliberaliseerd
ontvrijd

masseren
massage
masseur
gemasseerd

memoriseren inneren
memorisatie innering
gememoriseerd geïnnerd

meubileren
meubel
gemeubileerd

naturaliseren
naturalisatie
genaturaliseerd

neutraliseren
neutralisatie
neutraal
geneutraliseerd

organiseren
organisatie
orgaan
georganiseerd

oriënteren
oriëntatie
georiënteerd

pacificeren
pacificatie
gepacificeerd

parfumeren
parfum
parfumeur
geparfumeerd

produceren voortbrengen
productie
voorbracht
productief
nijver
producent
voortbrenger
geproduceerd
voortgebracht

projecteren
projectie
project
geprojecteerd

protesteren
protest
protestant
geprotesteerd

provoceren uitlokken, uitdagen
provocatie
uitlokking, uitdaging
geprovoceerd
uitgelokt, uitgedaagd

reageren
reactie
gereageerd

reanimeren herwekken
reanimatie herwekking
gereanimeerd herwekt

reconstrueren
reconstructie
gereconstrueerd

regisseren
regisseur
regie
geregisseerd

reïncarneren herlijven
reïncarnatie herlijving
gereïncarneerd herlijfd

repatriëren herhemen
repatriëring herheming
gerepatrieerd herheemd

revalideren
revalidatie
gerevalideerd

schofferen misjegenen
schoffering misjegening
geschoffeerd misjegend

specificeren
specificatie
specifiek
gespecificeerd

stagneren stremmen
stagnatie
stremming
gestagneerd
gestremd

subsidiëren betoelagen
subsidiëring
betoelaging
subsidie
toelage
gesubsideerd
betoelaagd

teleporteren overstralenoverstralen
teleporteur
overstraler
geteleporteerd
overgestraald

trakteren omdelen
traktatie
omdeling
getrakteerd
omgedeeld

transformeren omvormen
transformatie
omvorming
getransformeerd
omgevormd

visualiseren verschouwen
visualisering
verschouw
visueel
verschouwlijk
gevisualiseerd
verschouwd

waarderen waardigen
waardering waardiging
gewaardeerd gewaardigd

18 gedachtes over “Werkgroep -eren

 1. Is deze lijst compleet of wilt u er aanvulling op? Is het de bedoeling dat er alleen werkwoorden op -eren met zelfstandig naamwoord -atie op komen, zoals bijvoorbeeld naturaliseren, declameren, masturberen, indiceren, abdiceren, pacificeren, specificeren, modificeren, kwalificeren, generaliseren en liberaliseren? Of ook werkwoorden met een anderszins gevormd zelfstandig naamwoord zoals debuteren en absorberen?
  Als dat laatste de bedoeling is, dan zijn het er honderden, te veel om hier allemaal over te nemen.
  Bovengenoemde woorden heb ik ontleend aan Wolters’ Woordwijzer 3: Achterwaarts Alfabetisch. Indien u niet over dit woordenboek beschikt en u interesse heeft, kan ik u daarvan twegen zenden.
  Ik gebruik misschien leenwoorden maar ik heb uw webstek (is dat een aanvaardbaar woord?) nog niet zo lang geleden ontdekt en ben daarom nog niet zo thuis in deze materie (stof?)

  Ik wil wel graag nog even wat opmerken. Bij het woord ‘combineren’ gebruikt u ‘begaden’. Ik denk als eerste aan ‘begaderen’, zoals ook in ‘vergaderen’.

  1. Aanvulling is welkom! Ik had bedacht de lijst spelenderwijs en gaandeweg uit te breiden; ze hoeft niet meteen uitputtend te zijn. Het ging mij met name om de leenwoorden die men vaak gebruikt en waar men niet zo snel een evenwoord voor zou weten.

   De vergezellende zelfstandig naamwoorden hoeven in elk geval niet per se op -atie te eindigen; zie bijvoorbeeld kopiëren – kopie).

   Mijn dank voor het aangeboden woordenboek; ik heb echter al een elektronisch woordenboek voor handen waarmee ik uit de voeten kan.

   Ik zal begaderen er als mogelijkheid in verwerken.

   P.S. U mag mij jij-jouen.

 2. Dag Olivier,

  Hier mijn spontane voorstellen, deels ontleend aan mijn kennis van het Afrikaans, van de etymologie van deze woorden en van wat ik mij van een alleraardigst kleinood ‘De Kleine Taalzuiveraar’ herinner:

  adopteren (een kind) aannemen
  adoptie aanneming
  geadopteerd aangenomen
  adoptiekind aangenomen kind

  alarmeren Noodwaarschuwen, te wapen roepen
  alarm Noodwaarschuwing
  gealarmeerd Genoodwaarschuwd; opgeschrikt

  arresteren Aanhouden
  arrestatie Aanhouding
  arrestant Aangehoudene
  gearresteerd Aangehouden

  barricaderen Opwerpen; versperring opwerpen
  barricade Opwerping
  gebarricadeerd Opgeworpen; versperd

  baseren 1 gronden 2 stoelen 3 schragen
  basis 1 gronding 2 stoeling/leest 3 schraag
  gebaseerd 1 gegrond 2 gestoeld 3 geschraagd

  collaboreren heulen; heulend samenwerken
  collaboratie heulerij; geheul
  collaborateur heuler
  gecollaboreerd geheuld

  combineren 1 begaden, begaderen, begaren 2 verenigen
  combinatie 1 begading, begadering, begaring 2 vereniging
  gecombineerd 1 begaad, begaderd, begaard 2 verenigd

  communiceren wederrichten
  communicatie wederricht
  communicatief wederrichtig
  gecommuniceerd wedergericht

  compenseren vergoeden; goedmaken
  compensatie vergoeding; goedmaking
  gecompenseerd vergoed; goedgemaakt

  concentreren 1 vermiddelen 2 toedenken 3 brandpunten
  concentratie 1 vermiddeling 2 toedacht 3 brandpunting
  geconcentreerd 1 vermiddeld 2 toedachtig 3 gebrandpunt

  confronteren 1 staarnen (bij Middelnederlands sterne ‘voorhoofd’); 2 bevoorhoofden (van P.C. Hooft!)
  confrontatie 1 staarning 2 bevoorhoofding
  geconfronteerd 1 gestaarnd 2 bevoorhoofd

  consumeren verbruiken
  consumptie verbruik, verbruiking
  consument verbruiker
  geconsumeerd verbruikt

  corrumperen verderven
  corrupt verdorven, omkoopbaar
  corruptie verderf, omkocht
  gecorrumpeerd verdorven

  demonstreren betogen
  demonstratie betoging
  demonstrant betoger
  gedemonstreerd betoogd

  feliciteren geluk(s)wensen
  felicitatie geluk(s)wens
  gefeliciteerd gelukgewenst

  generaliseren veralgemenen
  generalisatie veralgemening
  gegeneraliseerd veralgemeend

  hanteren handeren, wouden (vervoegd zoals houden)
  hantering handering, wouding
  gehanteerd gehanderd, gewouden

  herwaarderen 1 herwaardigen 2 omwáárden
  herwaardering 1 herwaardiging 2 omwáárding
  herwaardeerd 1 herwaardigd 2 omwáárd

  immigreren 1 inwijken 2 trekken naar
  immigratie 1 inwijking 2 trek naar
  immigrant 1 inwijker 2 trekker
  geïmmigreerd 1 ingeweken 2 getrokken naar

  improviseren doenden
  improvisatie doending
  improviserend (bn.) doendend
  improviserend (bw.) doendelings
  geïmproviseerd gedoend

  identificeren 1 uitkennen (iemand of iets ergens uit herkennen) 2 zich vereenzelvigen
  identificatie 1 uitkenning 2 vereenzelviging
  geïdentificeerd 1 uitgekend 2 vereenzelvigd

  informeren 1 inlichten 2 iemand ergens van op de hoogte brengen
  informatie inlichting
  geïnformeerd 1 ingelicht 2 iemand ergens van op de hoogte gebracht

  insemineren, kunstmatig kunstmatig bezaden
  inseminatie, kunstmatige kustmatige bezading
  geïnsemineerd, kunstmatig kunstmatig bezaad

  installeren 1 bestallen 2 instellen
  installatie 1 bestalling 2 instellen
  geïnstalleerd 1 bestald 2 ingesteld

  irriteren 1 tergen 2 zich ergeren
  irritatie 1 terging 2 ergernis
  irritant 1 tergend 2 ergerlijk
  geïrriteerd 1 getergd 2 geërgerd

  kleineren kleinderen, bekleinen
  kleinering kleindering, bekleining
  gekleineerd gekleinderd, bekleind

  koloniseren 1 hemen 2 volksplanten (hoewel ‘planten’ uit het Latijn komt)
  kolonisatie 1 hemenis 2 volksplanting
  kolonisering van (het) 1 hemen van 2 volksplanten
  kolonie 1 heming 2 volksplanting(sgebied)
  koloniaal 1 heminklijk, heminger 2 van, m.b.t. (de) volksplanting, het volksplantingsbeleid
  kolonist 1 hemer 2 volksplanter
  gekoloniseerd 1 geheemd 2 aan volksplanting onderheving

  kopiëren 1 twedigen, twegen 2 overschrijven
  kopie 1 twedige, tweeg 2 overschrijving
  gekopieerd 1 getwedigd, getweegd 2 overgeschreven

  legitimeren 1 rechtvaardigen 2 wettelijk kenbaar maken
  legitimatie 1 rechtvaardiging 2 wettelijke kenbaarmaking
  gelegitimeerd 1 gerechtvaardigd 2 wettelijk kenbaar gemaakt

  liberaliseren
  liberalisering
  geliberaliseerd

  memoriseren inneren
  memorisatie innering
  gememoriseerd geïnnerd

  naturaliseren imboren
  naturalisatie imboring
  genaturaliseerd geïmboord

  neutraliseren ontzijdigen
  neutralisatie ontzijdiging
  neutraal onzijdig
  geneutraliseerd ontzijdigd

  organiseren regelen, op touw zetten
  organisatie regeling
  orgaan lijftuig, werktuig
  georganiseerd welgeregeld, op touw gezet

  pacificeren ontstrijden
  pacificatie ontstrijding
  gepacificeerd ontstreden

  produceren 1 voortbrengen 2 maken
  productie 1 voortbracht 2 het voortbrengen, het maken
  productief nijver
  producent 1 voortbrenger 2 maker
  geproduceerd 1 voortgebracht 2 gemaakt

  protesteren
  protest
  protestant
  geprotesteerd

  provoceren uitlokken, uitdagen
  provocatie uitlokking, uitdaging
  geprovoceerd uitgelokt, uitgedaagd

  reageren wederhándelen
  reactie wederhándeling
  gereageerd wederhándeld

  reanimeren 1 herwekken 2 nieuw leven inblazen
  reanimatie 1 herwekking 2 inblazen van nieuw leven
  gereanimeerd herwekt 2 nieuw leven ingeblazen

  reconstrueren terugbouwen
  reconstructie terugbouw
  gereconstrueerd teruggebouwd

  regisseren toneelwijzen
  regisseur toneelwijzer
  regie toneelwijs
  geregisseerd toneelgewezen

  reïncarneren 1 herlijven 2 vleesherworden
  reïncarnatie 1 herlijving 2 vleesherwording
  gereïncarneerd 1 herlijfd 2 vleesherworden

  repatriëren herhemen
  repatriëring herheming
  gerepatrieerd herheemd

  schofferen misjegenen
  schoffering misjegening
  geschoffeerd misjegend

  specificeren nader bepalen
  specificatie nadere bepaling
  specifiek nader bepaald(elijk)
  gespecificeerd nader bepaald

  stagneren stremmen
  stagnatie stremming
  gestagneerd gestremd

  trakteren ronddelen, uitdelen
  traktatie ronddeling, uitdeling
  getrakteerd rondgedeeld, uitgedeeld

  transformeren omvormen
  transformatie omvorming
  getransformeerd omgevormd

  waarderen 1 waardigen 2 goedschatten
  waardering 1 waardiging 2 goedschatting
  gewaardeerd 1 gewaardigd 2 goedgeschat

  1. Ah, kijk aan! Dank.

   Ik zal ze spoedig toevoegen.

   Overigens ben ik wel vooral op zoek naar zo kort mogelijke evenwoorden. Ik denk namelijk dat veel leenwoorden worden gebruikt omdat ze nu eenmaal korter zijn. Ik meen ook dat afleidingen (meer dan samenstellingen) wat dat betreft de meeste kans van slagen hebben. 🙂

   1. Ja, dat vermoeden had ik al. En ik denk ook dat enkelwoorden gelijkwaardiger zijn aan deze leenwoorden en meer slagingskans hebben dan enigszins omschrijvende samenstellingen.

    We hebben wel aardige evenwoorden bedacht, moet ik zeggen. ´Hemen´ en ´omkocht´ zijn van die pareltjes. Toen ik op de middelbare school zat, bezorgde ik altijd huis-aaan-huisbladen in de buurt. Zo´n ronde noemde ik altijd een ´bracht´. In dezelfde geest had ik hier ´voortbracht´ opgegeven, maar jouw ´einste´ Taaldacht is natuurlijk ook zoiets synthetisch.

    Voor ´introduceren´ aan het (grote) publiek kennen wij enkel samenstellingen. Dan krijg je dingen als ´aan den volke tonen´ of ´bekendmaken´. Maar dat klinkt wat algemeen. Uitsluitend voor deze betekenis van ´introduceren´ kennen ze in het Afrikaans ´bekendstel´.

    Ik heb afgelopen zaterdag in Vlaanderen van professor Heestermans vernomen dat PC Hooft erg interessante evenwoorden bedacht voor de in die tijd veel rijkelijker aanwezige en zwaaroverdreven, kwansuis verheven inktpotwoorden. Zo bedacht hij dus ´bevoorhoofden´ voor ´confronteren´, aldus professor Heestermans. Ik ben benieuwd in welk werk Hooft deze evenwoorden opperde. En ´bekendstelde´.

    Groeten vanuit de trein naar Wolvega.

   2. Ik zou ook wel eens willen onderzoeken in hoeverre bepaalde klanken(begadingen) meer kans van slagen hebben dan andere. Zo zullen mensen vast minder snel neigen woorden te gebruiken met stevige medeklinkerkluwens. (Angstschreeuw iemand?) Al ligt dat nog voor de hand; en kan z’n eigen charme hebben. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met symmetrie e.d.? Goed, je slaat de taal uiteraard ook dood als je haar te veel ontleedt.

    Ik kijk bij evenwoorden als de bovenstaande overigens ook naar hun geschiktheid om later deel van een samenstelling te worden. Een (overdreven) voorbeeld: ik vind het mooi om voor zo’n mondvol als intergalactische kolonisatie iets bondigs als sterrehemenis te hebben. 🙂

    Bracht en voortbracht zijn ook echt ‘taaldacht-achtige woorden’. Ik had me voorgenomen om een soort inleiding te schrijven voor woordsmeding met behulp van dergelijke klinkerwisseling; daar moet ik eindelijk eens mee beginnen.

    Het is schandalig trouwens hoe weinig ik van P.C. Hooft weet; maar je geeft me reden te meer om me in zijn werk te verdiepen. Heb je misschien enige weet van schrijfsels zijner hand waar veel van dergelijke vondsten staan?

 3. Hallo, ik heb nog wat alternatieven voor hardnekkige -eren werkwoorden proberen te verzinnen. Leuk initiatief.

  *hypnotiseren: “bedommelen” (iemand laten indommelen ?), past dan mooi in het rijtje: dommelen, indommelen, dommelig,…
  –> staat in het WNT met de volgende verouderde betekenissen: 1) benevelen, met een nevel bedekken, nevelachtig maken 2) van de mens, zijn geest en zijn denkbeelden 3) bedekken of verbergen in ruime zin
  verdere mogelijke afleidingen: bedommelaar (hypnotiseur) / bedommeling (hypnose) / (de) bedommelde (gehypnotiseerde) / bedommelend, bedommelig, onbedommeld,…
  of “bevaken” (van ‘vaak’ als in ‘vaak hebben’), maar ik weet niet in hoeverre dat tot verwarring kan leiden met bewaken in Nederland

  *oriënteren: “veroosten” , “vernoorden” ?
  –> desoriënteren: “ontoosten” maar misschien toch beter “ontnoorden” zoals in de uitdrukking ‘ het noorden kwijt zijn, het noorden verliezen’

  *domesticeren: verhuiselijken

  *meubileren: In België zeggen we bemeubelen maar ik vind meubel maar een dom woord, ik ben het woord boedel voor meubel al wel eens tegengekomen maar zeggen ‘een bed is een boedel’, klinkt vreemd. Een nieuw woord verzinnen misschien. Beboedelen klinkt dan weer wél goed.

  *abstraheren (abstract): op de BTL staat: aftrekken, afgetrokken, maar dit klinkt nogal seksueel, voor mij althans, afvlieden misschien? afvliedend, afgevloden (wel langer dan het woord ‘abstract’, wat altijd een nadeel is)

  *industrialiseren: benijveren

  *teleporteren: een flitsreis maken (?) (//tijdreis), flitsreizen – ‘elders’ –> (ver)eldersen ? – overstralen

  *memoriseren: inheugenen ?, beheugenen ?

  *compenseren: (in de betekenis van ‘in balans brengen’): tegenwegen (van tegenwicht)

  *masseren: drelen (?): staat in het WNT met de betekenis: strelen, aaien, zacht strijken langs (zou verwant zijn aan ‘draaien’), zou enkel Zuid-Nederlands zijn, al heb ik er zelf nooit van gehoord, is waarschijnlijk een van de vele oud ‘Vlaamse’ woorden die zo nu en dan door een schrijver nog eens werden gebruikt, in dit geval Stijn Streuvels.

  *parfumeren: begeuren

  *combineren: twenen, twijnen of jouw voorstel begaren

  *automatiseren: ‘zelfwerkend’ maken , BTL: verrekentuiglijken –> rekentuig = taluw –> vertaluwen / of als je werktuig als grondwoord wilt, in België gebruikt men het woord ‘alaam’ soms voor werktuig (etymologisch verwant met het Engelse loom): veralamen of verlamen (‘a’ gewoon laten wegvallen)

  *heroïseren: verhelden (// vermannen)

  *offeren: iets met het Gotische ‘hunsl’ ? (“That the Germanic peoples may have regarded blót as a form of communion may also be shown by the Gothic word hunsl and its Old English cognate húsel.”) http://wodening.users.warpdriveonline.com/blot.html

  *reïncarneren: herbelichamen of herzielen/herbezielen (// zielsverhuizing)

  *investeren (alleen in geldzaken): begelden

  *subsidiëren: betoelagen (staat al in BTL)

  *identificeren: vereenzelvigen (zich met een personage vereenzelvigen) – bezelven, verzelven (een lijk bezelven/verzelven)

  *penetreren (in seksuele zin): penis = ? een nieuw woord verzinnen (een wetenschappelijk woord) (vedel ?? maar dat heeft dan ook weer de betekenis van viool) … door- , be-

  *ejaculeren: zaadlozen, uitzadigen, ontzaden (= “beginnen te zaaien”? zoals in ontdooien, maar zou als ontpitten begrepen worden) ontzadigen, afzaden, afzadigen ? , misschien hier ‘afvlieden’, van zich laten ‘afstromen’ (sorry voor het plastisch woordgebruik :s)

  *masturberen: eum .. laat je verbeelding de vrije loop..
  –> in het WNT : rijnen Middelnederlands rinen : aanraken, aanroeren (wederom zou het leuk zijn als we over een wetenschappelijk woord zouden beschikken), desnoods voor fouilleren gebruiken ofzo.

  *sensibiliseren: wordt misschien niet gebruikt in Nederland –> verontvankelijken (iemand ontvankelijk maken voor iets)

  *visualiseren: … verogen ? verzichtelijken?
  *innerveren: van zenuwen voorzien –> bezenuwen
  *revalideren: ?
  *castreren: lubben
  *chanteren: afdreigen
  *reconstrueren: wedersamenstellen – een reconstuctie = wedersamenstelling (lange tijd zeer gebruikelijk geweest in Vlaanderen, wordt nu afgekeurd…)
  *discrimineren: misbejegenen – scheefbejegenen (BTL)
  *projecteren: voorstralen

  *adopteren (in de betekenis ‘in de familie opnemen’): versibben
  *koloniseren: hemen is mooi, de ongunstige bijklank ontbreekt, is misschien een nadeel
  *alarmeren: misschien een letterlijke vertaling verzinnen: à l’arme / te wapen, ten strijde … een oud Germaans woord voor strijd zoeken en er een bruikbare afleiding van maken
  *…

  1. Mooi, dank!

   Bedommelen: goeie, al klinkt hypnotiseren nog wel spannender.

   Ik zou bij oriënteren niet voor zo’n (half)letterlijke vertaling gaan.

   Nijver gebruiken voor zaken die met industrie te maken hebben lijkt mij een goed idee.

   Bij compenseren zou ik dan eerder voor bijwegen gaan.

   Jouw evenwoord voor combineren was ik alweer vergeten! Stom, want twenen (of het misschien verwarrende twijnen) is beter dan mijn voorstel.

   Het leenwoord offeren hoort wat mij betreft niet in deze lijst thuis, omdat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt. Maar aansluiting bij Gotisch hunsl lijkt mij een goede oplossing. De Nederlandse vorm zou dan (het) honzel zijn.

   Reïncarnatie is dan wel zielsverhuizing, maar bij herzieling stel ik me voor dat een oud lichaam een nieuwe ziel krijgt. Oftewel het omgekeerde van reïncarnatie.

   Begelden voor investeren is niet slecht. Misschien dat we nog een woord kunnen vinden dat ook niet-geldelijke zaken dekt.

   Lubben: mooi. Ik zat al te klooien met gelden, ontevreden over de verwarring met geld ‘betaalmiddel’.

   Ik dacht bij adopteren ook aan iets met sibbe, maar toen besefte ik dat het ook voorkomt dat een kind door een familielid wordt geadopteerd en dus feitelijk nog bínnen de eigen sibbe blijft. Daarom zou ik een algemener woord verkiezen.

   Kolonisatie hoeft niet altijd ten koste gaan van anderen. Indien daar wel sprake van is kun je tegelijkertijd van onthemen spreken.

 4. Inmiddels heb ik meerdere voorstellen van Marcel en Lander aan de lijst toegevoegd.

  Evenwoorden die te lang zijn of als samenstelling niet al te handzaam voorkomen heb ik vooralsnog achterwege gelaten.

 5. Een suggestie voor abstract: men zou “tijgen” kunnen gebruiken in de plaats van “trekken.” De BTL suggereert al “aftogelijk” voor “abstract,” dus aftijgen zou een goede wisselkeuze zijn.

  Dat levert dan dit op:
  abstraheren – aftijgen
  abstract – aftogelijk
  abstractie – aftogelijkheid (?)
  geabstraheerd – afgetogen

 6. Persoonlijk meen ik dat jullie zonder enige leidraad werken. Het zijn allemaal gekende Franse werkwoorden. Zoek gewoon de beste vertaling naar goed Nederlands en je hebt wat je wil. Of is het de bedoeling het warm water of het wiel terug uit te vinden? Of een soort nieuwe taal om een degelijke en lang bestaande te vervangen?
  Indien gewenst zet ik hier even het volledige lijstje, dan zijn we tenminste al een stapje verder.
  Nu, voorlopig alles met de letter A dan. Bij een groot gedeelte heb ik -eren weggelaten, aangezien dat er gewoon bijgeflikkerd is geweest, door Fransaanbidders:
  Abandonneren
  Abdiceren
  Abdiqeren
  Abonneren
  Aborteren
  Absenteren
  Abstineren
  Abstraheren
  Accapareren
  Accelereren
  Accentueren
  Accentueren
  Accepter
  Acclimatiseren
  Accomoderen
  Accompagneren
  Accorderen
  Accrediteren
  Accrocheren
  Acquireren
  Acquiteren
  Acteren
  Activeren
  Actualiseren
  Adapteren
  Administreren
  Admitteren
  Adoniseren
  Adopteren
  Adoreren
  Adresseren
  Adsorberen
  Adstrueren
  Adverteren
  Adviseren
  Afficheren
  Affiliëren
  Affineren
  Affirmeren
  Affronteren
  Afvijzen
  Agenderen
  Ageren
  Agglutineren
  Aggregeren
  Agioteren
  Agiteren
  Agnosceren
  Alarmeren
  Alcoholiseren
  Alfabetiseren
  Aligneren
  Alkaliseren
  Allitereren
  Alloceren
  Alluderen
  Altereren
  Alterneren
  Ambiëren
  Amenderen
  Amenderen
  Amortiseren
  Amplificeren
  Amput
  Amus
  Amuseren
  Analys
  Analyseren
  Anatomis
  Anim
  Annex
  Annonc
  Annoteren
  Annul
  Annuleren
  Anodi
  Anonim
  Anteced
  Antedat
  Antichambr
  Anticip
  Apaiser
  Apliceren
  Apocop
  Apostill
  Apparent
  Appell
  Appelleren
  Applaudiss
  Appliquer
  Apport
  Appret
  Apreci
  Aproviand
  Aquarell
  Arbitr
  Arc
  Archaïs
  Archiv
  Ardois
  Argument
  Argumenteren
  Aromatis
  Arrang
  Arrangeren
  Arresteren
  Arriveren
  Arros
  Articul
  Aspirer
  Assaisoneren
  Assembl
  Assimileren
  Assist
  Assisteren
  Associ
  Asson
  Assort
  Assumer
  Assurer
  Atomis
  Atrofi
  Attend
  Attest
  Attrap
  Audit
  Autoris
  Autoriseren
  Aval
  Avanc
  Avonturen
  Avonturieren

  Wie nadenkt en iets van Nederlands kent, zal gemakkelijk genoeg, goede uitwijkmogelijkheden vinden. Ze zijn er, dat is zeker!

 7. protesteren :opspelen
  protest opspeling
  protesteerder :opspeler
  geprotesteerd :opgespeeld

  orienteren : streekrichten
  orienntate :steekrichterij
  georienteerd :gestreekricht

  specificeren : verbijzonderen
  specificatie : verbijzondering
  specifiek:bijzonderig
  gepecificeerd ;verbijzonderd

  masseren : spierkneden
  massage : spierkneding
  masseur :spierkneder
  gemasseerd :gespierkneed

  meubileren : beboedelen
  meubel : boedelstuk
  gemeubileerd : beboedeld

 8. revalideren : aansterken
  revalidatie : aansterking
  gerevalideerd : aangesterkt

  memoriseren : inheugen
  memorisatie : inheugenis
  gememoriseerd :ingeheugd

  barricaderen : verschansen,versperren
  barricade : verschansing,versperring
  gebarricadeerd : verschanst,versperd

 9. Voor barricaderen zou ik nu eerder AFSCHANSEN gebruiken.Verschansen is meer zich beschermen tegen iets of iemand.
  Voor ‘installeren’ heb ik ook ‘ONDERBRENGEN’ gevonden. Dus :onderbrengen,onderbrenging,ondergebracht.
  Op de webstek van inl leiden trof ik voor protesteren het woord ‘aantuigen’ aan.Ze beweren zelfs dat dit woord de volledige betekenis van protesteren dekt.. Dus : aantuigen,aantuiging,aantuiger,aangetuigd.
  Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.