Leenwoorden

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


A

ablatief (m.) 1 zesde naamval, afnemer (m.)

ablaut (o.) 1 afluid (o.)

abonnee (m./v.) 1 ingetekende (m./v.; -n)

abonnement (o.) 1 intekening (v.; -en)

abonneren 1 intekenen

absurd (bn.) 1 ongerijmd (-er, meest -e)

accent (o.) 1 klem, nadruk (m.) 2 tongval (m.; -len) 3 leesteken (o.; -s)

accentueren 1 beklemmen, benadrukken

acceptabel (bn.) 1 aanvaardbaar, aannemelijk

acceptatie (v.) 1 aanvaarding, aanneming

accepteren 1 aanvaarden, aannemen

accessoire (v.) 1 toebehoren (o.; -s)

accordeon (o./m.) 1 balgharp (v.; -en)

accu (m.) 1 stroomvat (o.; -en)

accusatief (m.) 1 vierde naamval, aanklager (m.)

acteren 1 schouwspelen, spelen

acteur (m.) 1 schouwspeler, speler (m.; -s)

actie (v.) 1 werking (v.; -en), handeling (v.; -en) 2 vaart (v.; g.mv.) 3 beweging (v.) 4 betoging (v.; -en)

actief (bn.) 1 werkzaam 2 dienstdoend 3 beweeglijk 4 (taalkundig) bedrijvend

actrice (v.) schouwspeelster, speelster (v.; -s)

actualiteit (v.) 1 huidigheid (v.; -heden)

actueel (bn.) 1 huidig

advies (o.) 1 raad (m.), raadgeving (v.; -en), aanraden (o.; -s)

adviseren 1 raadgeven, aanraden

adviseur (m.) 1 raadgever (m.; -s)

advocaat (m.) 1 dingman (m.; -lui of -lieden)

advocate (v.) 1 dingvrouw (v.; -lui of -lieden)

aforisme (o.) 1 zinspreuk (v.; -en)

agenda (v.) 1 dagwijzer (m.; -s) 2 spreeklijst (v.; -en)

agent (m.) 1 diender (m.; -s) 2 doender (m.; -s)

allochtoon (m.) 1 uitheemse (m.; -n)

allochtoo(bn.) 1 uitheems

anlaut (o.) 1 aanluid (o.)

anoniem (bn.) 1 naamloos

antoniem (o.) 1 tegenwoord (o.; -en)

apparaat (o.) 1 toestel (o.; -len)

architect (m.) 1 bouwheer (m.; -heren)

architectonisch (bn.) 1 bouwkunstelijk

architectuur (v.) 1 bouwkunst (v.; -en)

arts (m.) 1 laak (m.; laken) [= Deens læge]

auslaut (o.) 1 uitluid (o.)

auto (m.) 1 wagen (v.; -s)

autochtoon (m.) 1 inheemse (m.; -n)

autochtoo(bn.) 1 inheems

terug naar boven


B

baby (m./v.) 1 boreling (m./v.; -en), kindje (o.; -s)

biologie (v.) 1 levenskunde (v.)

biologisch (bn.) 1 levenskundig

bioloog (m.) 1 levenskundige (m.; -n)

bont (bn.) 1 vei (-er, -st)

boter (v.) 1 ank (m.)

terug naar boven


C

computer (m.) taluw, talwe (v.; -(e)n) [= IJslands tölva, ~ getal, tellen, taal]rekenaar (m.; -s)

contact (o.) voeling (v.; g.mv.) aanraking (v.; g.mv.) startslot (o.; -en)

creatie (v.) 1 schepping (v.; -en)

creatief (bn.) 1 scheps (-er, -t), schepzaam (-zamer, -st)

terug naar boven


D

datief (m.) 1 derde naamval, gever (m.)

diploma (o.) 1 oorkonde (v.; -n of -s) 2 kundebewijs (o.; -bewijzen), slaagbewijs (o.; -bewijzen)

dokter (m.) 1 laak (m.; laken) [= Deens læge]

domein (o.) 1 vroon (o.; vronen) [~ vrouw]

dubbel (bn.) twijn [~ twee], tweevoudig

terug naar boven


E

echo (m.) 1 galm (m.; -en)

elektricitei(v.) 1 stroom (m.; g.mv.)

elektrisch (bn.) 1 strooms

emigrant (m.) 1 uitwijker (m.; -s), uitwijkeling (m.; -en)

emigratie (m.) 1 uitwijking (v.)

emigreren 1 uitwijken

etymologie (v.) 1 wortelkunde (v.) 2 wortelduiding (v.; -en)

etymologisch (bn.) 1 wortelkundig

etymoloog (m.) 1 wortelkundige (m.; -n)

terug naar boven


F

fakkel (v.) 1 blassem (v.; -s), kien (m.; -en)

familie (v.) 1 (in nauwe zin) gezin (o.; -nen), huws (o.; -en) [~ huwen, huwelijk] 2 (in ruime zin) sibbe (v.; -n), geslacht (o.; -en), huws (o.; -en) [~ huwen, huwelijk] 3 (in het algemeen) (bloed)verwanten, sibben, magen, gadelingen, nissen

fantasie (v.) verbeeldingskracht (v.), voorstellingsvermogen (o.) verbeelding (v.) 3 droombeeld (o.; -en), hersenschim (v.; -men)

fantastisch (bn.) 1 onwerkelijk, verzonnen 2 verbeeldend 3 uitstekend, geweldig

film (m.) velm (m.; -en) [= Engels film, vel]

fluit (v.) 1 zwegel (v.; -s)

fluiten 1 zwegelen (zwegelde, heeft gezwegeld)

fruit (o.) 1 ooft (o.; g.mv.), wassem (m.)

terug naar boven


G

garage (v.) wagenstalling (v.; -en), stalling (v.; -en) 2 wagenmaker (m.; -s), wagenbedrijf (o.; -bedrijven)

genitief (m.) 1 tweede naamval, baarder (m.)

geologie (v.) 1 aardkorstkunde (v.)

geologisch (bn.) 1 aardkorstkundig

geoloog (m.) 1 aardkorstkundige (m.; -n)

terug naar boven


H

helikopter (m.) zwenter (m.; -s) [~ zwaaien, wentelen], wentelwiek (v.; -en), hefschroefvliegtuig (o.; -en)

hyperniem (o.) 1 overwoord (o.; -en)

hypocriet (m.) huichelaar (m.; -s), schijnheilige (m.; -n)

hypocriet (bn.) 1 huichelachtig, schijnheilig

hypocrisie (v.) 1 huicheling (v.), schijnheiligheid (v.)

hyponiem (o.) 1 onderwoord (o.; -en)

terug naar boven


I

immigrant (m.) 1 inwijker (m.; -s), inwijkeling (m.; -en)

immigratie (v.) 1 inwijking (v.)

immigreren 1 inwijken

inkt (m.) 1 blak (m.)

instituu(o.) 1 instelling (v.; -en) 2 genootschap (o.; -pen) 3 afdeling (v.; -en)

internet (o.) 1 ondernet (o.)

terug naar boven


J

journaal (o.) dagboek (o.; -en) 2 nieuws (o.; g.mv.), dagnieuws (o.; g.mv.), dagschouw (v.; -en) [= Duits Tagesschau]

journalist (m.) 1 verslaggever (m.; -s)

journalistie(v.) 1 verslaggeving (v.)

jus (m.) 1 vleesnat (o.; g.mv.), brod (o.; g.mv.) [= Engels broth] 2 sap (o.; -pen)

terug naar boven


K

kaas (m.) 1 joest (m.; -en) [= Noors ost]

kleur (v.) 1 (algemeen) varuw, varwe (v.; -(e)n) [~ verf] (vooral m.b.t. het gelaat) huw (o.; -en), bluw (o.; -en), leet, lete (m.; leten)

koloniaal (bn.) 1 landnaams

kolonie (v.) 1 landneming (v.; -en)

kolonisatie (v.) 1 landname (v.)

koloniseren 1 landnemen

kolonist (m./v.) 1 landnemer (m./v.; -s)

kopen 1 beugen (bocht, gebocht) [= Engels buy], aanschaffen

kort (bn.) 1 schort (-er, -st) [= Engels short, ~ scheren], scham (-mer, -st)

krant (v.) 1 nieuwsblad (o.; -en), tijding (v.; -en)

kwart (o.) 1 verrel (o.; -s) [~ vier]

terug naar boven


L

letter (v.) 1 boekstaaf (v.; -staven)

letterlijk (bn.) 1 boekstaaflijk, staaflijk

lynx (m.) 1 los (m.; -sen) [= Duits Luchs]

terug naar boven


M

machine (v.) dreen (m.; drenen) [~ dreunen, dar]

maliënkolder (m.) 1 ringhemd (o.; -en), beurne (v.; -n) [= Duits brünne, ~ borst]

masker (o.) 1 grijm (m.; -en)

migrant (m.) 1 omwijker (m.; -s), omwijkeling (m.; -en)

migratie (v.) 1 omwijking (v.)

migreren 1 omwijken

mijl (v.) 1 rast (v.; -en) [~ rust]

militai(m.) 1 krijgsman (m.; -lui of -lieden), heerling (m.; -en) [~ heer(schare)]

militai(bn.) 1 krijgs-

motor (m.) 1 (toestel) dreivel (m.; -s) [~ (aan)drijven] 2 (voertuig) razer (m.; -s)

mysterie (o.) (hogere waarheid) geruin (o.; -en) 2 raadsel (o.; -s of -en)

mysterieus (bn.) geheimzinnig (-er, -st), raadselachtig (-er, -st)

terug naar boven


N

natuu(v.) 1 aard (m.), geaardheid (v.) wild (o.; g.mv.)

natuurkunde (v.) wildkunde (v.)

natuurkundig (bn.) 1 wildkundig

natuurkundige (m.) 1 wildkundige (m.)

natuurlijk (bn.) 1 aardelijk (-er, -st) 2 wildzaam (-zamer, -st) 3 vanzelfsprekend (-er, -st)

neutraal (bn.) 1 onzijdig, zijdeloos, zijloos

nominatief (m.) 1 eerste naamval, noemer (m.)

terug naar boven


O

offer (o.) 1 bloester (o.; -s), honsel (o.; -s)

offeren 1 bloeten (bliet, gebloeten)

oranje (bn.) 1 logen (-er, -st[~ loog ‘vlam’]

terug naar boven


P

paard (o.) 1 ros (o.; -sen), maar (m.; maren) [in maarschalk], ie (m.; -ën), wig (o.; -gen) [~ weg]

paars (bn.) 1 bazuw (-er, -st[~ bes]

palm (m.) 1 (van de hand) volm (v.; -en)

pap (v.) 1 brij (m.; -en)

pasen (m.) 1 ooster (o.) [= Engels easter, Duits Ostern]

passief (bn.) 1 lijdend, lijdelijk 2 lijdzaam (-zamer, -st) 3 (taalkundig) lijdend

pauze (v.) 1 wijl (v.; -en)

pauzeren 1 wijlen

pijl (m.) 1 aruw, arwe (v.; -(e)n) [= Engels arrow], schicht (m.; -en)

plaats (v.) plek (v.; -ken), loeg (o.; -en) [= Gronings loug], stouw (v.; -en), stoe (v.; -ien)

pols (m.) 1 warst, wrist (v.; -en) [= Engels wrist]

poort (v.) 1 door (o.; doren) [= Duits Tor]

precies (bn.) nauwkeurig (-er, -st) 2 genauw [= Duits genau]

precisie (v.) nauwkeurigheid (v.), genauwheid (v.)

prins (m.) 1 bouder (m.; -s)

printer (m.) 1 afdrukker (m.; -s)

procent (o.) 1 honderdste (o.; -n), hundel (o.; -s) [~ honderd]

procentueel (bn.) hundelijk

psychologie (v.) 1 zielkunde (v.)

psychologisch (bn.) 1 zielkundig

psycholoog (m.) 1 zielkundige (m.; -n)

pupil (m./v.) beschermeling (m./v.; -en), mundel (m./v.; -s2 oogappel (m.; -s), zie (v.; -ën)

terug naar boven


Q

quiz (m.) 1 raadspel (o.; -en)

terug naar boven


R

regie (v.) 1 spelsturing (v.) 2 sturing (v.)

regisseur (m.) 1 spelstuurder (m.; -s)

reputatie (v.) 1 luimond (m.)

restaurant (o.) 1 eethuis (o.; -huizen)

rivie(v.) rinne (v.; -n of -s[~ rennen, geronnen]stroom (m.; stromen), vliet (m.; -en)

rond (bn.) 1 trind, trond (-er, -st) [~ omtrent]

terug naar boven


S

soldaat (m.) 1 krijgsman (m.; -lui of -lieden), heerling (m.; -en) [~ heer(schare)]

synonie(o.) 1 evenwoord (o.; -en)

synonie(bn.) evenwoords, evenwoordelijk, gelijkbetekenend

terug naar boven


T

tafel (v.) 1 berd (o.; -en) [~ bord], bied (m.; -en) [~ bieden]

tekst (m.) laas (v.; lazen) [~ lezen]

tekstueel (bn.) 1 lazelijk woordelijk

telefoon (m.) verrespreker (m.; -s), stemwerper (m.; -s)

televisie (v.) 1 verrezier (m.; -en), beeldwerper (m.; -s)

tempel (m.) 1 aal (m.; alen), wij (o.; -en) [~ (in)wijden, wierook]

tint (v.) huw (o.; -en)

toorts (v.) 1 blassem (v.; -s), kien (m.; -en)

tortel (m.) 1 reeuwduif (v.; -duiven)

terug naar boven


U

universum (o.) heelal (o.), alomheid (v.)

terug naar boven


V

viool (v.) 1 gijg (v.; -en)

vlam (v.) 1 loog (m.; logen) [~ laaien]

vocatief (m.) 1 vijfde naamval, roeper (m.)

vrucht (v.) 1 wassem (m.; -s)

vulkaa(m.) 1 vuurberg (m.; -en), zwavelberg (m.; -en)

terug naar boven


W

website (v.) 1 webstek (m.; -ken), webstede (v.; -n)

terug naar boven


X

xylofoo(m.) 1 houtklanker (m.; -s)

terug naar boven


Y

yoghurt (m.) 1 karnevla (v.)

terug naar boven


Z

zalm (m.) 1 las (m.; -sen) [= Duits Lachs, Noors laks]

zeker (bn.) 1 veilig (-er, -st) 2 wis (-ser, -t), gewis (-ser, -t), vast (-er, meest), betrouwbaar (-er, -st) 3 overtuigd, stellig

terug naar boven

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.