Stille vrienden in Engeland

Zijn Nederlands groen en Engels green hetzelfde woord? Nou, ja en nee. Ze verschillen weliswaar duidelijk van vorm, maar ze hebben niettemin een gemeenschappelijke voorloper, uit de taal waar beide talen vertakkingen van zijn. Het zijn aldus zogenaamde evenknieën, net zoals bijvoorbeeld aarde en earth of huis en house. Van veel Nederlandse woorden is zo vrij gemakkelijk de evenknie in het Engels te herkennen. Veel, niet allemaal, want soms ligt het helemaal niet voor de hand.

Het Nederlands en het Engels zijn net als enkele andere talen ontstaan uit het Oudgermaans, dat omtrent tweeduizend jaar geleden werd gesproken in de Lage Landen en verder naar het oosten en noorden. In Brittannië sprak men indertijd vormen van Keltisch, en hier en daar Latijn als nalatenschap van honderden jaren Romeinse bezetting en beschaving.

In de vierde en vijfde eeuw, toen de Romeinen daar verzwakt waren en vervolgens vertrokken, staken echter vele Germanen vanuit Nederland, Noord-Duitsland en Jutland de vertrouwde Noordzee over om zich voorgoed op het eiland te vestigen. Zij vermengden zich met de eerdere, Keltische bewoners—van wie de afkomst en zeden overigens betrekkelijk dicht bij hun eigen lagen—en werden uiteindelijk de Engelsen. Hun vorm van Germaans ontwikkelde zich tot het Engels.

Vanzelfsprekend hebben het Nederlands en het Engels een groot deel van hun woordenschat gemeen als erfenis van het Germaans, al zijn ze beide mede dankzij de nodige stelselmatige klankverschuivingen hun eigen kant opgegaan. Vandaar dus dat we enerzijds Nederlands groen en anderzijds Engels green zien (naast Duits grün, Zweeds grön enzovoort), vanuit een enkel Oudgermaans *grōniz.

In andere gevallen zijn de vormverschillen wat groter, maar voelen de meeste mensen wel aan dat het om evenknieën gaat, omdat de betekenis min of meer gelijk is gebleven, zoals bij oog en eye. De Oudengelse vorm éage was nog minder ver van ons oog verwijderd, in spelling althans. In het Oudgermaans moet het woord de vorm *augōn gehad hebben. Inderdaad, Duits Auge zit daar nog het dichtst bij.

Lastiger voor de doorsnee spreker aan weerszijden van de Noordzee wordt het wanneer in een van de talen (of beide) de oorspronkelijke betekenis van het woord is veranderd, en helemaal wanneer zowel vorm en betekenis afwijken. Hoeveel mensen beseffen bijvoorbeeld dat herfst en harvest ‘oogst’ evenknieën zijn? Of dekken en thatch ‘rietdekken’? Wie ziet of hoort de naam van een wisse Britse bewindsvrouw en denkt Margriet Dekker?

Daarom is hier nu een lijst van zulke onopvallende Engelse evenknieën.

14 gedachtes over “Stille vrienden in Engeland

 1. Beste Olivier, ik neem aan dat “berg” -“barrow” (vooral met de interessante betekenisverschuiving naar ‘grafheuvel’) ook wel een interessant paar zou vormen om toe te voegen. Taalkundige groet en moge Tuw je immer bijstaan!

  1. Hai Eric!

   Loer in de zin van op de loer liggen komt van loeren en gaat samen met Engels to lour, lower ‘dreigend kijken’ terug op Westgermaans *lūrēn.

   Loer in de zin van een loer draaien is vermoedelijk een vervorming van lor, onder invloed van loeren hierboven of van loeder, loer ‘lokmiddel’. Dat laatste woord gaat terug op Westgermaans *lōþr, en dat is langs het Noordfrans ook geëindigd als Engels lure ‘lokmiddel’ (en vandaar to lure ‘lokken’).

   Geen echte evenknieën dus.

   De rechtstreekse evenknie van Engels should is Nederlands zou (ouder zoude) en zouden. Daar is schuld wel aan verwant, doch als afleiding van het oorspronkelijke werkwoord.

   1. Prachtige lijst!

    Uit Pokémon Rood leerde ik als kind dat het Engelse “leer” sluw kijken of gluren betekent. Nu ik deze comments lees, beeld ik me in dat dit vergelijkbaar is met loeren, wat tevens sluw kijken en gluren kan betekenen, maar ik weet niet of dit klopt. Kan gluren zelf hier ook verwant aan zijn?

   2. Dank!

    Engels to leer komt van leer ‘zijwaartse blik’ en dat is wel hetzelfde woord als het inmiddels in onbruik geraakte leer ‘wang; gezicht’, van Oudengels hléor ‘wang, zijkant van het gezicht; gezicht’.

    Dat gaat vervolgens net als o.a. Drents leier ‘wang’, Middelnederlands lier ‘wang; jukbeen’ en Oudnoords hlýr ‘wang’ terug op Oudgermaans *hleuzą. Dus geen evenknie van loeren, vrees ik.

    Gluren is niet verwant aan loeren, maar wel de evenknie van Engels glower ‘boos kijken of staren’.

 2. Raar dat u wel nederlands en duits noemt in uw verhalen, maar nooit friese woorden aangeeft. Grien en green worden in fries en engels verschillend geschreven, maar exact hetzelfde uitgesproken.
  Eagen en eye.
  Engelsen geven zelf ook aan dat hel old english en old frisian vrijwel gelijk was.

 3. Die treffende gelijkenissen tussen het Nederlands en het Engels interesseren mij ook. Temeer omdat we hier in West-Vlaanderen geografisch het dichtst bij Engeland liggen en dat daar ook sporen van zijn in de West-Vlaamse taal en het oude Engels die het algemeen Nederlands niet heeft. Hierbij probeer ik nog een aantal woorden op te sommen die mij nu invallen. Een exhaustieve lijst maken lijkt mij een hemeltergend werk. De woorden zijn in betekenis soms flink -soms niet- uit elkaar gegroeid. De honderden woorden die bijna identiek zijn staan er niet bij.

 4. aanslag onslaugh
  akerre (West-Vl. op een kier) ajar (on jar)
  akker acre
  baar bare
  baar bear
  baken beacon
  balg belly
  bank bench
  beroofd bereaved
  bespreken bespeak
  bezig busy
  big pig
  bijten bait
  blad blade
  bleken bleach
  blinken blink
  boom beam
  bord board
  borstel bristle
  brem/braam broom
  buil boil
  deel deal
  dreet dirt
  duiken duck
  duurte dearth
  eest oast
  gek geek
  gevaar fear
  gewaar aware
  gewrocht wrought
  gezond sound
  gilwe (West-Vl. geel) yellow
  grauw grey
  haven haven
  herberg harbour
  herrie hurry
  hevig heavy
  hille (West-Vl. heuvel) hill
  hoed hood
  hoek hook
  hond hound
  ijdel idle
  kaas cheese
  karnen churn
  kennen ken
  ket kid
  kieken chicken
  klieven cleave
  klodde (West-Vl.) clothe
  knagen gnaw
  knapzak knapsack
  koen keen
  kont cunt
  korst crust
  kot cote
  krank crank
  krop crop
  kruien (kruden) crowd
  kruik crock
  kruipen creep
  krul curl
  kuchen cough
  kwik quick
  laan lane
  lam lame
  lepel lap
  leuk luke
  lid lid
  loof leaf
  lopen leap
  luttel little
  maagd maiden
  made meadow
  merrie mare
  naast next
  oordeel ordeal
  opfretten (West-Vlaams zich zenuwachtig maken) fret
  pers press
  plicht plight
  prettig pretty
  rakel (West-Vl. hark) rake
  ras rash
  rede road
  reep rope
  rekenen reckon
  roef roof
  roosteren roast
  rouw rue
  schakel shackle
  scheiden shed
  schoffel shovel
  schort shirt
  schreef serif
  schroot shred
  slijk slick
  sloef (West-Vl. slof) slovenly
  smal small
  smart smart
  smoren smother
  somp swamp
  spaan spoon
  sparen spare
  sperwer sparrow
  springen spring
  sproeien spray
  spuwen spew
  stam stem
  stede stead
  steiger stairs
  sterven starve
  stier steer
  stil still
  strand strand
  streng strong
  streven strive
  stropen strip
  tang tongs
  teken token
  telen till
  tijdig tidy
  timmer timber
  trekker trigger
  trouw true
  twijn twine
  varen fare
  velg felloe
  verloren forlorn
  vitten fit
  vlees flesh
  vloed flood
  voorst first
  Waals Welsh
  wassen wax
  wel well
  wen wen
  werpen warp
  weten wit
  wier wire
  zak sake
  zalig silly
  zeer sore
  zenuw sinew
  zetel settle
  zeug sow
  zoom seam
  zorg sorrow
  zuigeling suckle
  zuipen sip

  1. Ja, Engels en Nederlands hebben nog ontzettend veel evenknieën. Sommige in uw lijst had ik reeds in mijn eigen lijst van onopvallende evenknieën opgenomen, maar naast–next, rekenen–reckon en spaan–spoon bijvoorbeeld nog niet, waarvoor dank!

   Sommige die u noemt zijn echter geen echte evenknieën. Zo zijn Engels knapsack, to spray en waarschijnlijk ook geek ontleend aan het Middelnederlands dan wel Middelnederduits. (Daarbij is to spray van spraaien, niet het daaraan verwante sproeien.)

   Engels cloth gaat samen met Nederlands kleed terug op Oudgermaans *klaiþą, terwijl Nederlands klodde behoort tot de groep van klodder, kluit enz.

   Engels mare betekent weliswaar ‘merrie’, maar is de voortzetting van het mannelijke Oudgermaans *marhaz ‘paard’ (bij ons nog in maarschalk). De daarvan afgeleide vrouwelijke vorm *marhijō is de voorloper van Nederlands merrie.

   Overigens wordt in de lijst van (in de algemene taal) vergeten woorden hier op Taaldacht ook veelvuldig verwezen naar Westvlaamse woorden, waarvan vaak ook Engelse evenknieën zijn. Bijvoorbeeld onder hul ‘heuvel’ worden Westvlaams hil(le) en Engels hill genoemd.

 5. Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.
  Moet dat niet ‘worden’ zijn?

  1. Die zinnetjes zijn het werk van WordPress-vertalers en kan ik jammer genoeg niet aanpassen. Kennelijk gaat data hier media achterna: een eigenlijk meervoud dat inmiddels als enkelvoud opgevat wordt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.