Vergeten woorden – N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toelichting

naaien st. nieuw, h. genaaien 1 heen en weer wendend voortgaan • hetz. als naaien ‘met naald en garen hechten’ (oneig.), ~ °nadder/°nader/adder ‘slang’, °nadel/°naal/naald

naak m., nak 1 vaartuig met vlakke bodem voor de binnenvaart • Westvlaams akke, Duits Nachen, IJslands nökkvi • hetz. als aak (verbastering)

naal v. zie nadel

naam bn. 1 aannemelijk, aanvaardbaar • IJslands næmur • in aangenaam, ~ nemen

naar1 v. 1 onderhoud, zorg • in °lijfnaar, van °neren/°generen ‘in leven houden; onderhouden’

naar2 bn. zie naruw

naard m. zie narde

naarde1 m. zie narde

naarde2 v. 1 engte, nauwe plek • in Naarden (ouder Naruthi, Noord-Holland), van °naruw/°naar2

naas v. nazen, nees 1 zetel van het reukzintuig • Drents nèze, Duits Nase, IJslands nös, mv. nasar • oude nevenvorm van °noos/neus, ~ nes ‘landpunt’

naat v. 1 netel, brandnetel • Noors nata • ~ netel (eig. verkleinwoord), mog. ~ net, daar netten vroeger ook van netelvezels werden gemaakt

nabben zw. -de zie nappen

nachtganger m. 1 iemand die des nachts op weg is • van nacht + °ganger

nachtmaar v./m. zie nachtmare

nachtmare v./m., nachtmaar 1 kwade geest die bij slaapverlamming te bed komt en op de liggende kan klimmen • Westvlaams nachtmare, Noordbrabants nachtmaar, gew. Duits Nachtmahr, Engels nightmare • hetz. als nachtmerrie (ontstaan door verwarring met °maar3 ‘paard’), van nacht + °mare/°maar5

nachtridder m. 1 geest die ‘s nachts door de lucht rijdt

nachtvrocht v. zie nachtvrucht

nachtvrucht v., nachtvrocht 1 nachtelijke gruwel, ’s nachts plaatsvindende angstaanjagende zaken • van nacht + °vrucht2

nadder m./v., nader 1 slang 2 adder • Fries njirre, Duits Natter, gew. Engels nadder, needer, IJslands naðra • hetz. als adder (verbastering), ~ °naaien ‘heen en weer wenden’

nade v. 1 bijstand, steun, hulp 2 gemak, rust 3 goedertierenheid, met name jegens een mindere • in genade, ~ °neden ‘beschermen, bijstaan’

nadel v. -en, -s, naal 1 naaistift • Fries niddel, Duits Nadel, Engels needle • hetz. als naald (verbastering), van de wortel van °naaien + °-del/°-l

nader m./v. zie nadder

naggen zw. -de 1 tergen, treiteren • Engels nag

nahand v. 1 opvolger • vgl. rechterhand

nak m. nakken zie naak

naken bn. 1 bloot, onbedekt, ongekleed • Westvlaams naken, Noors naken, IJslands nakinn • oude nevenvorm van naakt

naland o. 1 nabijgelegen of aanliggend land, buurland • van na ‘nabij’ + land

namaag m. 1 nauwe verwant • van na ‘nabij’ + maag ‘verwant’

nand1 bn. 1 boud, moedig, krachtig • in voornamen als Gernand, Wijnand, ~ °nand2, °ninden, °nenden

nand2 m. 1 boudheid, moed, kracht • mog. Fries noed ‘verantwoordelijkheid’ (vgl. de klank van goes ‘gans’) • van °nand1

napen zw. -te 1 bedriegen, beetnemen • mog. ~ °nappen

nappen zw. -te, nabben 1 steken, prikken, bijten • mog. ~ °neb ‘snavel’ en/of °napen ‘bedriegen’

narde m., naarde1, naard 1 ondiepe houten bak, bekken, mouw, trog • Fries aard, aad, ade, verouderd Duits Narte, Narde, gew. Nade, Arde

narrenslede v., narrenslee 1 door rossen voortgetrokken slede, vroeger getooid met belletjes • Duits Narrenschlitten • hetz. als arrenslee (verbastering), van nar ‘gek met belletjes’ + slede

narrenslee v. zie narrenslede

naruw bn., naar2 1 smal, eng, nauw • Fries near, Engels narrow • hetz. als naar ‘akelig’ (oneig.), in °naarde2, ~ °Narwel/°Nerwel, °narwen/°nerwen, °noer ‘zeeëngte’

Narwel m., Nerwel 1 Straat van Gibraltar 2 Middellandse Zee • in °Narwelzee/°Nerwelzee, van °naruw/°naar2, ~ °noer ‘zeeëngte’

Narwelzee v., Nerwelzee 1 Middellandse Zee, ew. °Middelzee/°Middelmeer • van °Narwel/°Nerwel + zee, vgl. °Wendelzee/°Wendelmeer, °Endelmeer/°Eindelmeer

narwen zw. -de, nerwen 1 inperken, insluiten 2 bedreigen • van °naruw/naar2

nas1 m. nassen 1 hertenvel

nas2 bn. nasser, nast 1 gretig, happig • Bremens nasch, Noors nask • in °nassen

nassen zw. -te 1 snoepen 2 heimelijk wegkapen • Gronings nasken, Duits naschen, Deens naske • van °nas2

navegeer m. 1 grote boor, oorspronkelijk een priem om gaten in naven te boren • Westvlaams navegeer • hetz. als avegaar (verbastering met gew. klinker), van naaf + °geer1 ‘speer, spies’

nawist v. 1 nabijheid, aanwezigheid • IJslands návist • van na ‘nabij, dichtbij’ + °wist2 ‘verblijf; wezen, bestaan’

ne bw., en 1 niet: ik ne weet • in °nik ‘niet ik’, °nillen ‘niet willen’, °nech/noch ‘en niet’ °no2/noch ‘en niet’, °neen/nee, °nij, °niewicht/°niewet/niet/niets, niemand, nooit, nergens, °neware/°enware/maar ‘ware het niet, doch’, tenware (eig. het en ware ‘het ware niet’), tenzij (eig. het en zij ‘het zij niet’), ~ on-

neb v. nebben 1 snavel 2 neus 3 gezicht 4 punt van de schaats • Gronings neb, Engels nib• mog. ~ °nappen ‘steken, prikken, bijten’

nech vw. 1 en niet, ook niet, evenmin • oude nevenvorm van °no2/noch, in °necheen/°negeen/geen, ~ °ne

necheen vnw., negeen 1 niet een, niet enige 2 niemand, niets • hetz. als geen (verbastering), van °nech + een (vgl. °neen)

nede v. zie neduw

-nede v. 1 achtervoegsel ter vorming van woorden voor vrouwelijke waardigheid en verwantschap • in °eenede, °gezelnede, °graafnede, °riddernede, °zwazenede, mog. ~ °neden, °nis

neden st. nad, h. geneden 1 beschermen, bijstaan, helpen, steunen • ~ °nade, genade, mog. ~ °nis1 ‘bloedverwant’, °-nede, °ninden ‘wagen’

nedering v. 1 dal, al dan niet drassig laagland • Westvlaams nedering, Duits Niederung

neduw v., nede 1 ondergang, neergang 2 verval 3 duisternis • ~ neder/neer, beneden

neef m. neven 1 vuist • gew. Engels neive, neeve, neave, IJslands hnefi • mog. ~ nap ‘kom, beker’

neen vnw. 1 niet een: neen berg is hun te hoog 2 niemand, niets: neen kan helpen • Fries nin, Westfaals niǝn, neen, nene, Engels none, no vnw. (niet no tw.), Schots nae, IJslands neinn • hetz. als neen/nee tw. (oneig.), van °ne + een (vgl. °necheen/°negeen/geen)

neer bn. neerder, -st 1 mannelijk, dapper

nees v. nezen zie naas

neeuw bn. 1 laag, (neer)gebogen, genegen • ~ °nuwen/nijgen, neigen

nef1 o. neveren 1 lage wolk, ijle mist • van °neven ‘vochtig worden’, ~ nevel, °nifter/°nichter/°nister

nef2 vw., nof, noven 1 indien niet, tenzij 2 maar, doch • van (nevenvorm van) °ne + °ef/°if/°jof/of ‘indien’ (of °ba ‘waarlijk’), niet ~ neven ‘naast’

negeen vnw. zie necheen

neien zw. -de 1 briesen, hinniken • Westvlaams neien, Drents neien, Engels neigh, IJslands hneggja, verouderd gneggja, Noors knegge, kneggja • mog. eig. ‘steigeren’ en ~ °hoenen ‘strekken, verheffen’

neiten zw. -te 1 verachten, minachten 2 honen, smaden, beschimpen 3 slecht behandelen, onderdrukken, vertrappen • mog. ~ nijd, niet ~ °nijten ‘stoten’

nekker m. zie nikker

nemd m., nimd 1 woudheiligdom, heiligdom in een bos • Westfaals Nemden (oordnaam), mog. Zweeds Nymden (hoevenaam) • wel eig. ‘offerplaats; offer, toebedeling’ of ‘toegewezen plek; toewijzing’ en van °nemen ‘toebedelen, toewijzen’

nemen st. nam, h. genomen 1 toebedelen, toewijzen • mog. hetz. als nemen ‘pakken’ (mits eig. ‘zichzelf toebedelen’ en/of verhaspeld met °emen ‘pakken’), wel ~ °nemd/°nimd

nenden zw. -de 1 wagen, zich verstouten 2 zich tot iets zetten • Noors nenne, IJslands nenna • van °nand1 ‘boud’

nennen zw. -de 1 noemen, een naam geven • Duits nennen, IJslands nenna • van naam, ~ noemen, °genanne/°genan ‘naamgenoot’

neren zw. -de, generen 1 redden, in leven houden 2 beter maken, doen herstellen, helen 3 onderhouden, van levensmiddelen voorzien, verzorgen, voeden: zich neren met weinig 4 kost winnen 5 prettig voelen: ik geneer me daar niet • Westvlaams generen, Duits nähren • ~ °nerend, nering, °nerig, °naar1 ‘onderhoud, zorg’, °nezen/°genezen ‘veilig thuiskomen, terugkeren, het leven bewaren’

nerend m. 1 redder, verlosser • van °neren/°generen

nerig bn. 1 op het winnen van de kost bedacht, ijverig, vlijtig 2 flink, kloek, levendig • Westvlaams nerig, Gronings nereg • van °neren/°generen

Nerwel m. zie Narwel

Nerwelzee v. zie Narwelzee

nerwen zw. -de zie narwen

nes m. nessen 1 worm

nest o., nist 1 leeftocht, levensmiddelen, ew. °lijfnaar, °wist 2 voorraad levensmiddelen 3 grote hoeveelheid: een nest geld een kapitaal • Gronings nust, Westfaals neste, Noors niste, IJslands nest • ≠ nest ‘broedplaats’, in °wegenest/°wegenist ‘leeftocht voor de reis’, van °nezen/°genezen ‘veilig thuiskomen, terugkeren, het leven bewaren’

netel bn. 1 stoots, geneigd tot stoten: een netele stier 2 lichtgeraakt, prikkelbaar, driftig 3 boos • Gronings niddel, Fries nitel • hetz. als netelig (verlenging), ~ °nijten ‘stoten’

neuken zw. -te, nukken 1 stoten, stompen, slaan • Westvlaams neuken, nukken, IJslands hnykkja • hetz. als neuken ‘beslapen’, ~ °nuk ‘stoot; streek’, °nokken

neusdeurel o. zie noosdeurel

nevel bn. 1 diep, laag 2 steil, hellend • IJslands nifl (in Niflheim, Niflhel), mog. gew. Duits nivel (in Nivelstein, Noordrijn-Westfalen), nieven (in Nievenheim, Noordrijn-Westfalen) • wel in °nevelen, ~ neder/neer, °niel1/°nuil1, niet ~ nevel ‘lichte mist’

nevelen zw. -de 1 hard rennen • Drents nieveln, neveln • wel eig. ‘voorover gaan’ en van °nevel

neven st. naf, h., is geneven 1 vochtig, nevelig, bewolkt worden • ~ °nef1, nevel, °nifter/°nichter/°nister

neware vw., enware 1 ware het niet, doch • Duits nur • in tenware (eig. het en ware), hetz. als maar (verbastering), van °ne/°en + vervoeging van wezen, vgl. tenzij (eig. het en zij ‘het zij niet’)

nezen st. nas, is genezen, genezen 1 veilig thuiskomen, terugkeren, het leven bewaren: nezen van een schipbreuk • hetz. als genezen ‘helen’ (oneig.), ~ °nest/°nist ‘leeftocht’, °genist ‘redding; genezing’, °neren/°generen ‘redden; beter maken’

nibbel bn. 1 geneigd tot bijten, bijtlustig • Gronings nibbel • ~ °nijven/nijpen

nichter bn. zie nifter

nichteling bw. zie nichting

nichting bw., nichteling 1 onlangs, nog niet lang geleden • mog. ~ nieuw, vgl. °nuwing/°nuweling/°nieuwing/°nieuweling

nie bw. 1 nooit tevoren • Duits nie • van °ne + °ie ‘ooit, immer’

nied m., nuid 1 verlangen, wens, begeerte, drang: het is hem een grote nied 2 lust, hartelust: te niede naar hartelust 3 kwaad verlangen, kwade zin: nied op iemand leggen iemand met lede ogen volgen • Fries nju, Bremens nied • mog. eig. ‘neiging’ of ‘genegenheid’ en ~ °nouwen2 ‘het hoofd neigen’

niede v. 1 klinknagel • Duits Niete (ontleend als niet(je)) • van °nieden

nieden st. nood, h. genoden 1 slaan, vastklinken, nagelen • ~ °niede, mog. ~ °noot3 ‘slag, stoot’

niel1 bn., nuil1 1 met gezicht neer, voorover te gronde 2 laag, diep 3 neerslachtig, druilig, bedeesd • Zaans nuil, Veluws nuel, Fries neil (in neiltsjuster), Oostfries nül, Noordfries njüll • in °niel2/°nuil2, vernielen ‘te gronde richten’, ~ neer/neder, °nevel ‘laag’

niel2 o., nuil2 1 diepte, laagte: in het niel • van °niel1/°nuil1

niemeer bw. 1 nooit meer • hetz. als nimmer (verbastering), van °ne + °iemeer/immer

niepen st. noop, h. genopen 1 rukken, plukken • ~ nop

niettemeer bw. 1 evenmin, echter niet • vgl. niettemin

nieten st. noot, h. genoten 1 bezitten, beschikken over 2 gebruiken, hanteren • in °genieten, ~ nut ‘voordeel’, nut ‘voordeel opleverend’, °nuit ‘bruikbaar’, °noot1 ‘bezitter; gebruiker’, °noot2 ‘rundvee’, °note ‘gebruik; landbouw; opbrengst’

nieuweling bw. zie nuwing

nieuwing bw. zie nuwing

niewergen bn. 1 op geen plek • hetz. als nergens (verbastering), van °ne + °iewergen

niewet vnw. zie niewicht

niewicht vnw., niewet 1 geen ding: niewicht begrijpen • Duits nicht, Engels naught • hetz. als niet/niets (verbastering), van °ne + °iewicht/°iewet/iet/iets

nifter bn., nichter, nister 1 noordwester • in Niftrik (Gelderland), Nistelrode (ouder Nisterle, Noord-Brabant), van oude verbogen vorm van °nef1 ‘lage wolk’, ~ nevel

nij bw. 1 geenszins • mog. Veluws nei ‘nee’, Westfries nei ‘nee’ • ~ °ne

nijden bn., nijn 1 nijdig, verwoed 2 vijandig • van nijd + °-ijn1/°-en1

nijdhugdig bn. 1 geneigd tot vijandigheid • van nijd + °hugdig

nijding m. 1 misdadiger, hatelijk iemand, verachtelijk iemand • Noors niding, IJslands níðingur • van nijd + °-ing, vgl. °arming/°erming

nijdschap v. 1 kwaadaardigheid, boosaardigheid, kwaadwilligheid, haat

nijdspel o. 1 strijd, gevecht • vgl. °snaarspel, °weidespel

nijfelen zw. -de 1 heimelijk, listig, behendig wegnemen, wegpakken, wegmoffelen • Gronings nieveln • van °nijven

nijken st. neek, h. geneken 1 wassen, baden • ~ °nikker/°nekker ‘boze watergeest’

nijn bn. zie nijden

nijp m. 1 steilte 2 hoge oever • Duits Neuffen (ouder Neiffen, Nîphan, oordnaam), Noors nip m., nipe v., verouderd IJslands hnípur m., hnípi m., hnípa v.

nijpen st. neep, h. genepen 1 donker worden, duister worden: de nijpende nacht • ~ geniep

nijten st. neet, h. geneten 1 stoten, duwen 2 met de hoorns stoten • Zaans nijten, gew. Noors nite • ~ Nete (ouder Hnita, stroomnaam), °netel/netelig, wel ~ °nis ‘geur’ (beide met n- uit ouder hn-)

nijven st. neef, h. geneven 1 knijpen, knellen 2 grijpen, pakken • hetz. als nijpen (met p o.i.v. het verwante °nippen), ~ °nijfelen ‘heimelijk wegnemen’, °nibbel ‘bijtlustig’

nik vnw. 1 niet ik, nee • van °ne ‘niet’ + ik, mog. in °nikken

nikken zw. -te 1 nee zeggen, weigeren • gew. Zweeds neka • mog. van °nik ‘niet ik’

nikker m., nekker 1 zwarte, harige boze geest die in het water op de loer ligt volgens het Germaanse volksgeloof: zwart als de nikker inzwart, schreeuwen als een nikker geweldig schreeuwen, ew. °aap • Westvlaams nekker, Veluws nekker, Duits Nix, gew. Engels nicker, Noors nøkk, nykk, IJslands nykur • in oordnamen als Nekkersbeek (Oost-Vlaanderen, Antwerpen) en Nekkerspoel (Antwerpen), hetz. als nikker ‘zwart mens’ (oneig.), ~ °nijken ‘wassen, baden’

nillen zw. -de 1 niet willen: willens of nillens met of tegen dank • Westvlaams nillen, gew. Engels nill • van °ne ‘niet’ + willen

nimd m. zie nemd

ninden st. nond, h. genonden 1 wagen, durven • ~ °nand1, °nand2, °nenden, mog. ~ °neden ‘beschermen’

nippen zw. -te 1 eventjes nijpen • hetz. als nippen ‘kleine teugjes nemen’, ~ °nijven/nijpen, °nibbel

nis1 m. nissen 1 bloedverwant, familielid 2 man • mog. ~ °neden ‘beschermen’

nis2 m. nissen 1 geur, lucht • gew. Noors niss, IJslands hniss • wel ~ °nijten ‘stoten’ (beide met n- uit ouder hn-)

nist v. zie nest

nisten zw. -te 1 nestelen • van nest

nister bn. zie nifter

no1 m., nouw 1 lijk, dood lichaam • IJslands nár • ~ °nooster1/°nouster, nood, wel ~ °noos1 ‘schade’, niet ~ °nouwen1 ‘stoten, slaan’

no2 vw. 1 en niet, ook niet, evenmin: no wild no tam • oude nevenvorm van °nech/noch

noe1 v. noeien 1 kerf, groef, reet 2 voeg, naad • ~ °noeien

noe2 m. noeien 1 schip, boot • ~ °nooster2

noed v. 1 kerf, groef, reet 2 geul, kreek • Duits Nut • hetz. als Neude (Utrecht), Nude (ouder Hnodi, Gelderland), ~ °noeien

noegen zw. -de 1 tevreden stellen, behagen, bevallen: zich noegen, het noegt mij • mog. Gronings nuigen ‘uitnodigen’ • ~ genoeg, °genogen/°geneugen

noeien zw. -de 1 schuren, schaven 2 krassen, kerven, groeven • ~ °noe1, °noed, mog. ~ °noest/°noes ‘trog’, nes ‘zacht’ (dan eig. ‘geschuurd’)

noer o. 1 zeeëngte, sond 2 vaart, kanaal • Noors nor • ~ °naruw/°naar2 ‘eng’, °Narwel/°Nerwel ‘Straat van Gibraltar’

noes m. zie noest

noest m., noes 1 (water)trog, watervat, hoosvat • Noordfries nost, gew. Duits Nusch, Nust • mog. ~ °noede ‘drasland’, anders mog. ~ °noeien ‘schrapen’ (i.v.m. uitholling van hout)

noet m. 1 achterkant, achterzijde 2 achtersteven

noever bn. noeverder, -st 1 bekwaam, behendig, vlug • gew. Duits nufer, IJslands næfur (ouder nœfr) • wel ~ °gnap/knap ‘nauw(sluitend); bekwaam’ (dan eig. ge-nap)

nof vw. zie nef2

nokken zw. -te nukken 1 stoten, schokken, schudden 2 met horten en stoten voortgaan 3 met schokjes heen en weer gaan • Gronings nokken, nukken • hetz. als nokken ‘snikken; hikken’, ~ °neuken/°nukken ‘stoten’

nol m./v. nollen 1 kruin, top van het hoofd 2 achterhoofd • gew. Engels noll • hetz. als nol ‘begroeide heuveltop’

nomst v. 1 het nemen 2 diefstal • ~ nemen

noorder vw., bw. 1 noordwaarts, naar het noorden • in °noordernaaf, met °-der1/°-ter1, ~ noord, noorden

noorderen bn. 1 noordelijk • Engels northern, Noors norrøn, IJslands norræn • van noord

noordernaaf v. 1 noordpool • van °noorder + naaf ‘middenstuk van een wiel, aspunt, pool’, vgl. °zuidernaaf/°zondernaaf

noordhalve v. 1 noordzijde, noordelijke richting, noorden, noordelijke streken • van noord + °halve ‘zijde, richting’

noordvolk o. 1 volk uit of in het noorden • Engels Norfolk

noos1 v. 1 schade, hinder, nadeel, smart, leed, pijn, verdriet, ellende • in °nozen, wel ~ nood, °no1/°nouw ‘lijk’

noos2 v. nozen 1 zetel van het reukzintuig • Fries noas, Engels nose • hetz. als neus, oude nevenvorm van °naas/°nees, in °noosdeurel/°neusdeurel, ~ nes ‘landpunt’

noosdeurel o., neusdeurel 1 neusgat, ew. °noster/°nuster • Fries noaster (ouder nosterle), Schiermonnikoogs nostril, noster, Engels nostril • van °noos/neus + °deurel2 ‘gat’

nooster1 o., nouster 1 graf • ~ °no1/°nouw ‘lijk’

nooster1 o. 1 botenhuis • ~ °noe1 ‘boot, schip’

noot1 m. 1 bezitter, beschikker 2 gebruiker, hanteerder • ~ °nieten ‘gebruiken’

noot2 o. 1 vee, rundvee 2 rund • Engels neat, Noors naut, IJslands naut • ~ °nieten ‘gebruiken’

noot3 m./v. 1 slag, stoot, trap 2 harde tik met de knokkels op het hoofd • gew. Duits Nuss • in okkernoot, mog. ~ °nossen

nossen zw. -te 1 slaan, stoten • gew. Duits nuschen • mog. ~ °noot3

noster v., nuster 1 neusgat, ew. °noosdeurel/°neusdeurel • Gronings nöster, Duits Nüster • ~ °noos/neus

note v. 1 gebruik, benutting 2 landbouw 3 opbrengst van het land, jaarlijks akkergewas, rijpe veldvruchten • Vlaams note, Fries nôt • ~ °nieten ‘gebruiken’

noten zw. -te zie notten

notten zw. -te, noten 1 rijden, drijven • Noors notta, nota

nouster o. zie nooster1

nouw m. zie no1

nouwen1 st. nieuw, h. genouwen 1 stoten, slaan 2 neerdrukken, stampen • Noors nygge, nyggje, mog. Schots new • mog. ~ nauw, niet ~ °no1/°nouw ‘lijk’

nouwen2 st. nieuw, h. genouwen 1 het hoofd neigen, knikken • mog. ~ nu, °nuw/nieuw, °nied/°nuid ‘verlangen’ (mits eig. ‘neiging’ of ‘genegenheid’), °nuizen

noven vw. zie nef2

nozel bn., nozelijk 1 schadelijk, hinderlijk, deerlijk, smartelijk • Brabants noselijk, Noordhollands noselijk • in onnozel, van °nozen

nozelijk bn. zie nozel

nozen zw. -de 1 schaden, hinderen, deren, smarten, pijn doen, verdriet doen • Zaans nozen • in °nozel/°nozelijk, van °noos

nuid m. zie nied

nuik m. 1 top, piek 2 tepel 3 moederborst • Heerlens nuuk, IJslands hnúkur, hnjúkur • ~ nok, nek, wel ~ honk

nuil1 bn. zie niel1

nuil2 o. zie niel2

nuin m./v. 1 schelpje 2 kinderfluitje van bast • Gronings nuun

nuit bn. 1 bruikbaar 2 handelbaar, mak, tam • Fries njût, njuet, nuet, Oostfries nüt, Noors nyt, IJslands nýtur • mog. in Nulde (ouder Niutlo, Gelderland), ~ nut, °nieten ‘gebruiken’

nuizen zw. -de 1 onderzoeken, verkennen 2 proberen, pogen, trachten • Gelders-Overijssels nuzen, gew. Duits neusen, gew. Zweeds nysa • mog. ~ °nuw/nieuw en/of °nouwen2, niet ~ neus

nuk v. nukken 1 stoot 2 gemene streek • hetz. als nuk ‘gril’, ~ °neuken/°nukken, °nokken

nukken zw. -te zie neuken

nuster v. zie noster

nuur v. 1 nier • Twents nuur, Noors nyre, IJslands nýra • ~ nier

nuw bn. 1 pas ontstaan, gegroeid of gemaakt • Noordbrabants nuw, Utrechts nuw, nuuf, nuut, Zaans nuw • hetz. als nieuw (Vlaams, zoals bestieren tegenover besturen), in °ednuw/°ednieuw, °nuwing/°nuweling/°nieuwing/°nieuweling, wel ~ nu, mog. ~ °nouwen ‘knikken’, niet ~ °nuwen/nijgen

nuweling bw. zie nuwing

nuwing bw., nuweling, nieuwing, nieuweling 1 onlangs, niet lang geleden • Westvlaams nieuwelinge • van °nuw/nieuw, mog. ~ °nichting/°nichteling

nuwen st. neeuw, h. genuwen 1 zich (neer)buigen: een nuwende tak • oude nevenvorm van nijgen, ~ neigen, °neeuw

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toelichting