Vergeten woorden – W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toelichting

waag1 m. 1 bewogen water, woelige zee, vloed: over de wagen over de golven, baren • Gronings woag, Noors våg • ~ °wakken/°waggen/°wagen ‘heen en weer bewegen; golven’, (be)wegen, weg, wagen, °wein ‘golvend, gooiend’

waag2 bn., waai2 1 krom 2 slecht • ~ °waag3/°waai3

waag3 o., waai3 1 kromheid, onrecht 2 slechtheid, kwaadaardigheid • van °waag2/°waai2

waai1 bn. 1 kunstig vervaardigd, sierlijk, mooi, prachtig, uitstekend • verouderd Duits wäh

waai2 bn. zie waag2

waai3 o. zie waag3

waal1 bn., bw. 1 wel, goed • oude nevenvorm van wel, in °walop/°welop, ~ °waal2, °walen1/°wellen ‘kiezen’, willen, wil

waal2 v. 1 keus, keuze • Duits Wahl, gew. Engels wale, IJslands völ • ~ °waal1

waal3 m. 1 stok, staf, oudtijds ook die van reizigers en waarzegsters 2 rol, in het bijzonder een van stro 3 ribbel of striem op de huid, van de slag van een zweep, gesel, roede, tak • Gronings woale, Engels wale, weal, Noors vol, IJslands völur • in °wortwaal/wortel, ~ °waluwen/°walwen ‘rollen’, °walen2/°wallen2 ‘rollen; draaien’

Waal4 m. 1 Kelt 2 Gallo-Romein 3 Romein 4 niet-Germaan, vreemdeling • Zwitsers Walch, Engels Wales (mv.) • hetz. als Waal ‘Walloniër’, in walnoot, ~ °Waals/°Wels

Waals bn., Wels 1 Keltisch 2 Gallo-Romeins 3 Romeins 4 niet-Germaans, vreemd • Duits wälsch, Engels Welsh • van °Waal4

waam v. 1 misselijkheid • IJslands væma • ~ °wamen1/°wamelen ‘misselijk zijn’, °wamel ‘misselijk’

waan bw. 1 van waar • Gelders-Overijssels wann, Duits (von) wannen, Engels whence (met bijwoordelijke s) • ~ waar, °wader, vgl. °daan, heen

waar1 m. 1 water 2 zee, ew. °aag, °haf, °laag • ~ °uur1 ‘vocht; motregen’, °oor1 ‘stromend water’, water, wassen, wel ~ waard ‘door water omgeven stuk land’, °weer1 ‘stuk land tussen sloten’

waarb o. 1 slaap in de ooghoeken 2 snot 3 slijm 4 etter • Noors var

waar3 bn. 1 trouw, getrouw, betrouwbaar • hetz. als waar ‘echt’, in °toorwaar ‘wantrouwig’, ~ °waar4

waar4 v. 1 gelofte van trouw 2 verbond, overeenkomst, verdrag 3 bescherming • in °waarganger, °waarloog/°warlog, van waar3

waard m. 1 mannetjeseend • Utrechts wèèrd, Zuidhollands waard, Noordhollands woort, woerd (ontleend als woerd), Gronings woord, woard, woart • mog. eig. ‘draaier’ i.v.m. buitelingen in het water (vgl. °wender/°winder ‘mannetjeseend’, Engels duck ‘eend’ bij duck ‘kopje onder gaan’) en ~ -waarts, worden ‘in een toestand komen’ (ouder ‘draaien’)

waarden zw. -de, gewaarden 1 hoogachten, met eerbied behandelen, waardig bejegenen 2 eren, hulde bewijzen 3 eren, loven, prijzen • Duits werten, IJslands virða • van waard

waarganger m. 1 vreemdeling die een gelofte van trouw doet in ruil voor bescherming • Noors væring • van °waar4 ‘gelofte van trouw’ + °ganger

waarloog m., warlog 1 iemand die zijn gelofte breekt, trouweloze, verrader • Engels warlock (met oneig. k) • van °waar4 ‘gelofte van trouw’ + afl. van °liegen, vgl. °trouweloog/°trouwlog

waars m. waarzen 1 lente, voorjaar • verouderd Gronings woars, Noordfries uurs, Noors vår, IJslands vor • mog. ~ °wezen1 ‘grazen; eten’

waas1 v. wazen, waze1 1 strobos, bundel stro 2 fakkel, toorts, ew. °kien, °kundel, °wijp • gew. Engels wase, Noors vase • in °wazik

waas2 m. wazen, waze2 1 grasveld, grasland, weiland 2 kluit aarde met gras, graszode 3 begroeide aarde • verouderd Duits Wasen • een voorloper is uitgeleend aan het Frans en teruggeleend als gazon, wel ~ °wezen1 ‘grazen; eten’, anders ~ °waas3/°waze3, niet ~ °wraas/°wraze ‘graszode’

waas3 v., waze3 1 drassig land 2 slijk, slik, modder • Westvlaams waze, Fries weaze • eig. ‘nattigheid’, ~ waas ‘nevelsluier’, wasem ‘damp’, woes ‘derrie’, mog. ~ °waas2/°waze2

waas4 v. wazen, waze4 1 tante aan vaders zijde, vaders zus, ew. °vade 2 tante aan moeders zijde, moeders zus, ew. °moene/°moeme

waat1 bn. 1 vochtig, nat • Fries wiet, Engels wet • ~ water, wel ~ °woetelen/°woeteren ‘wemelen en wentelen in het water of slijk’

waat2 v. zie wate

wabben zw. -de zie wappen

wade1 v. 1 schuim • gew. Zweeds hvaa • mog. ~ hotten ‘schiften; lukken’

wade2 m. zie waduw

wadel1 bn. 1 arm, behoeftig • mog. ~ °wan2 ‘verlaten; gebrekkig’, °woeien ‘verlaten’ en/of °wadel2

wadel2 m. 1 afnemende maan 2 volle maan • Bremens wadel, wael, Zwitsers Wädel, Wëdel, gew. Engels waddle • mog. eig. ‘verloop’ en ~ waden, anders mog. ~ °wadel1 of °weden1 ‘waarnemen’

wadel3 m. zie wedel

wadelijk bn. 1 mooi, schoon, prachtig • in °onwadelijk, mog. ~ °woe/°woede ‘aangenaam’ of wade ‘kleed, kleding’ of °weden1 ‘waarnemen, zien’ (vgl. schoon bij schouwen)

wader bw. 1 naar waar • Engels whither (met i o.i.v. hither) • ~ °waan, waar, ~ °dader, °heder1

waderen bn. -de 1 dolen, zwerven • Noors vadre • hetz. als (rond)waren (verbastering), mog. van waden

waduw m., wade2 1 knieholte 2 kuit • Duits Wade, IJslands vöðvi

Wagen m. 1 wis sterrenbeeld, ew. °Woedenswagen/°Woenswagen, Grote Beer • naar de gelijkenis van een wagen

wagen zw. -de zie wakken

wagens m. 1 ploegschaar • Noors vagnse • mog. ~ wig

waggen zw. -de zie wakken

wak bn. waker of wakker, -st 1 vochtig, nat • Vlaams wak • ~ wak ‘gat in het ijs’, mog. ~ °wakel1 ‘zweer, etter’, °wapel ‘vuil water’

wakel1 m. 1 zweer, etter • mog. ~ °wak ‘vochtig’

wakel2 m., wakelder 1 jeneverbes (Juniperus communis), ew. °dambeer/°dambes, °ein/°einbeer • Veluws wakel, Gelders-Overijssels wakel, wakelder, Duits Wacholder • met °-der2/°-ter, mog. ~ waken ‘opletten’ (voorheen ‘levendig zijn’, vgl. °kwikboom ‘lijsterbes’ bij kwik/kwiek ‘levendig’), anders mog. ~ °woeker ‘groei; vrucht’, woekeren, wassen ‘groeien’

wakelder m. zie wakel2

wakenen zw. -de 1 ontwaken, wakker worden • Noors vakne, IJslands vakna • ~ waken

wakken zw. -te, waggen, wagen 1 heen en weer bewegen, in beroering zijn of brengen 2 golven • Gronings wakken, wakkeln, waggeln, wageln • hetz. als wagen, waggelen, ~ (be)wegen, weg, °weggen ‘doen bewegen’, wagen, °waag1 ‘bewogen water, golven’, niet ~ °wak ‘vochtig, nat’

wal1 m./o. 1 dood, verderf, bloedvergieten, slachting 2 de gesneuvelden op het slagveld tezamen • Zwitsers Wal, Noors val m., IJslands valur m., val o. • in °walkeure, °walroof, °walstad/°walstede, mog. in °walschot, ~ °woel ‘verderf’

wal2 m. walen 1 walvis • Duits Wal, Engels whale, Noors hval, IJslands hvalur • in walvis, meerval (met oneig. v), ~ wels ‘meerval’, wel eig. ‘wentelaar’ (vgl. wentelaar ‘meerval’, tuimelaar ‘soort dolfijn’) en ~ wiel, mog. ~ hollen

walber m. 1 pelgrim • van °waal3 ‘staf’ + afl. van °beren1 ‘dragen’

walder m. zie waller

walen1 zw. -de, wellen 1 kiezen • Duits wählen, gew. Engels wale, IJslands velja • ~ °waal2 ‘keuze’, willen, wil

walen2 zw. -de, wallen2 1 rollen 2 draaien, keren, wenden, wentelen: walen in bed, in het hooi • Westvlaams walen, Gelders-Overijssels walen, Gronings woalen • ~ °walken ‘rollen’, °waluwen ‘rollen’, °waal3 ‘stok; rol; ribbel’, °wout1 ‘rollend’ (ouder wolt, walt)

walf bn. walver, -st 1 gewelfd • ~ welven

walk m. 1 golf, baar • van °walken

walken st. wielk, h. gewalken 1 rollen, omrollen, zwalpen, wentelen 2 met handen of voeten kneden, dooreenwerken 3 vollen, doen vervilten van wol • Gelders-Overijssels walken, Engels walk • ~ °walk ‘golf, baar’, walgen, °walen2 ‘rollen’, °waluwen ‘rollen’

walkeure v. 1 vrouwelijke slagveldgeest, kiester van de gesneuvelden • IJslands valkyrja • van °wal1 ‘dood; slachting; de gesneuvelden’ + afl. van kiezen, ~ keur, uitverkoren

wallen1 st. wiel, h. gewallen 1 borrelen, koken, zieden • Duits wallen, Engels well • ~ wel ‘bron’, wellen ‘(bijna) laten koken’, mog. ~ °wlaten ‘misselijk zijn; walgen’, °wloem ‘verward; troebel’

wallen2 zw. -de zie walen2

wallen3 zw. -de 1 reizen, trekken, vooral te voet 2 een bedevaart doen, een pelgrimstocht maken • Duits wallen • in °waller/°walder, °walvaard/°walvaart, mog. hetz. als °walen2/°wallen2, anders mog. ~ waden

waller m., walder 1 bedevaartganger, pelgrim • Duits Waller • van °wallen3

walop tw., welop 1 welaan, komaan, vooruit, hup: walop, laat ons vrolijk zijn! • Duits wohlauf • van °waal1/wel + op, wel uitgeleend aan het Frans en teruggeleend als galop

walroof m. 1 krijgsbuit, genomen van verslagen vijanden op het slagveld • van °wal1 ‘dood; slachting’ + roof

walschot o. 1 giftige plant, met name zwarte nachtschade (Solanum nigrum), bitterzoet (Solanum dulcamara) en gevlekte scheerling (Conium maculatum) • Gronings walschot, Zeeuws walschot • mog. van °wal1 ‘dood’ + schot (in de betekenis ‘scheut, loot’), vgl. °hennebloem

walstad v. -steden, walstede 1 slagveld • Bremens walstede, Duits Walstatt, Walstätte • van °wal1 ‘dood; slachting’ + stad/stede ‘plaats’

walstede v. -n zie walstad

waluwen zw. -de, walwen 1 rollen • Engels wallow • ~ °waal3 ‘stok; rol; ribbel’, °walken ‘rollen’, °walen2 ‘rollen’

walvaard v., walvaart 1 bedevaart, pelgrimstocht • Duits Wallfahrt • van °wallen3 + °vaard/vaart

walvaart v. zie walvaard

walwen zw. -de zie waluwen

wam1 bn. 1 vuil, bevlekt 2 verdorven, voos 3 kwaadaardig, misdadig, slecht • in °wamdaad/wandaad

wam2 o. wammen 1 vlek, smet • IJslands vamm • van °wam1, ~ °wemmen/°wemen

wam3 v. wammen 1 buik, ew. °kwede, °ref/°rif 2 baarmoeder, ew. °kwede, °ref/°rif • Duits Wamme, Engels womb, IJslands vömb • hetz. als wam ‘kossem’, mog. ~ °wamen1/°wamelen

wamdaad v. 1 slechte daad, misdaad • hetz. als wandaad (verbastering door aanpassing aan wan-), van °wam1 + daad

wamel bn. 1 misselijk, geneigd tot overgeven 2 misselijkmakend • Noors vammel • ~ °waam ‘misselijkheid’, °wamen1/°wamelen

wamelen zw. -de zie wamen1

wamen1 zw. –de, wamelen 1 misselijk zijn 2 tekens van zwangerschap vertonen 3 braken, overgeven 4 (doen) opborrelen, opwellen van modder • Noordhollands wamelen, Engels wamble, Deens vamle • ~ waam ‘misselijkheid’, °wamel ‘misselijk’, mog. °wam3 ‘buik’

wamen2 o. zie waven2

wamloos bn. 1 vrij van smet, vrij van schuld, onberispelijk • van °wam2 + -loos

wan1 bn. waner of wanner, -st 1 gewend, gewoon • Noors van, IJslands vanur • in wennen, ~ wensen, °wenen ‘begeren’, wonen, gewoon

wan2 bn. waner of wanner, -st 1 verlaten, leeg 2 gebrekkig, ontoereikend 3 onvolgroeid, onrijp 4 ondeugdelijk, slecht 5 onaangenaam • Gronings wan, Zaans wan • in °wandanken, °wanheel, °wanheil, wanhoop, wantrouw, °wan3 °wanen ‘afnemen’, °woen1 ‘wak, gat in het ijs’, °woeien ‘verlaten’, mog. ~ °wadel1 ‘arm, behoeftig’

wan3 o. wanen 1 leegheid 2 gebrek, mankement • van °wan2

wand1 bn. 1 veranderlijk, wisselend 2 moeilijk • Noors vond, ond, IJslands vondur • ~ winden, wenden

wand2 m. 1 roede, staf, stok • IJslands vöndur • mog. ~ winden

wand3 m. 1 mol 2 woelmuis, aardmuis • Noors vånd

wandanken zw. -te 1 ontevreden zijn op 2 kwalijk nemen, verwijten • van °wan2 + danken

wandel m. 1 verandering • Duits Wandel • ~ wandelen

wandelbaar bn. 1 veranderlijk, onvast 2 onbetrouwbaar

wandelen zw. -de, verwandelen 1 anders maken, veranderen 2 anders worden, veranderen 3 zich bewegen • Duits (ver)wandeln • hetz. als wandelen ‘rustig lopen’, van °wanden ‘gaan, overgaan’

wanden zw. -de 1 gaan, reizen 2 overgaan, veranderen • IJslands vanda • ~ °wand1, °wandelen, °wanderen, wenden, winden, °wendel

wanderen zw. -de 1 rondgaan, ronddwalen, rondreizen • Duits wandern, Engels wander • ~ van °wanden ‘gaan, overgaan’

wanem bn. 1 zeer mooi, glanzend, stralend: in wanem gewaad • Westfaals wân (en vgl. Wambeln, ouder Wanumelôn) • mog. eig. oude overtreffende trap van een afl. van °wenen ‘begeren, verlangen’ (vgl. °achtem ‘achterst’ voor het achtervoegsel)

wanen zw. -de 1 afnemen, minderen: de wanende maan 2 doen afnemen, doen minderen • Engels wane • in °verwanen2 ‘te niet gaan’, ~ °wan2

wanewaars m./v. wanewaarzen 1 iemand die zich makkelijk laat foppen • van vervoeging van wanen ‘zich verbeelden’ (vroeger ‘menen’) + nevenvorm van waar ‘echt’ of °wers2/°wars2

wang m. 1 beboste vlakte 2 groen veld, weide 3 paradijs • gew. Duits Wang, Wank, gew. Engels wong, wang, Noors vang • wel ~ wang ‘zijde van het gezicht’

wanheel bn. 1 ziekelijk, ongezond • van °wan2 + heel

wanheil v. 1 slechte gezondheid • van °wan2 + °heil2

wanst m. 1 dikke buik • Duits Wanst

wanwijze v. 1 verkeerde wijze van handelen • van °wan2 + wijze

wapel m. 1 vuil water 2 stilstaand water, poel, plas • Oostfries wapel • in °wapeldrenken, ~ °wapeling, mog. ~ °waver ‘beek; ven; veen’ of °wak ‘vochtig, nat’

wapeldopen zw. -te zie wapeldrenken

wapeldrenken zw. -te, wapeldopen 1 in vuil water werpen of duwen, zoals een poel of plas: hij werd gewapeldrenkt 2 met vuil water begieten 3 drank over het hoofd of in het gezicht gooien • van °wapel ‘vuil water’ + drenken ‘doen drinken, onderdompelen’, dopen ‘onderdompelen’

wapeling v. 1 vuil water, afvalwater 2 afwaswater, hete sop • Noordhollands wapeling • van °wapel

wappen zw. -te, wabben, waven1 1 (iets) stevig (tegen elkaar) kloppen of slaan 2 iemand een oorveeg geven, slaan 3 heen en weer bewegen, in zwaaiende beweging zijn • Engels wave • ~ wapperen, wabberen, °waven2/°wamen2/wapen, °waveren

waps v., wasp 1 wis zwartgeel, vliesvleugelig diertje met angel (Vespula vulgaris) • Drents waps, wapse, waspe, Fries waps, weps, Beiers Wapsn, Engels wasp, gew. waps • oude, meer oorspr. nevenvormen van wesp, mog. ~ weven i.v.m. het weefselachtige nest

war1 m./v. warren zie wer1

war2 o./v. warren zie wer2

war3 m. warren 1 wrat 2 eelt 3 kwast in het hout • Westvlaams warre, Antwerps weer, Zaans war • mog. ~ °wer1/°war1 ‘hoogte’

ward m. 1 bewaker, wacht • IJslands vörður • in °erfward, °eeward, ~ °warde, °warden, gewaar, ≠ waard ‘gastheer’

warde v. 1 hoede, bewaking, wacht: warde houden 2 wachtpost, wachttoren 3 bewaarplaats, kist, kast • Duits Warte, Noors varde m., IJslands varði m. • wel in Heerewaarden (Gelderland), ~ °ward, °warden, °gewaar

warden zw. -de 1 bewaken, waken over, behoeden 2 (af)wachten • Duits warten, Engels ward, Noors varda • van °ward dan wel °warde

warg m., werg 1 misdadiger, vogelvrije, vredeloze 2 wild dier, in het bijzonder een wolf • Noors varg, IJslands vargur • in °wargtrie, mog. van °wergen2

wargtrie o. -trieën, wergtrie 1 galg • van °warg ‘misdadiger’ + °trie ‘boom’

wark m., werk 1 pijn, zeer, leed • gew. Engels wark, warch, Noors verk, IJslands verkur • ≠ werk ‘verrichting’

warlog m. -logen zie waarloog

warn1 v. 1 bescherming, verdediging, verweer • IJslands vörn • ~ °warnen

warn2 v. zie wern

warnen zw. -de 1 bewaren, behoeden, beschermen 2 waarschuwen • Duits warnen, Engels warn, IJslands varna • van °warn1

warren st. wor, h. geworren zie werren

wars1 m./v. warzen zie wers1

wars2 bn. zie wers2

warsen st. wors, h., is geworsen zie wressen

warst bn. zie werst

wart v. 1 huiduitwas 2 eelt • Zaans woort, woert, Drents woart, Duits Warze, Engels wart, Noors vorte, IJslands varta • oude, meer oorspr. nevenvorm van wrat

warven zw. -de 1 dolen, rondwaren • ~ werven

was bn. 1 scherp • IJslands hvass • van °waten

wasp v. zie waps

wassem m. 1 vrucht, fruit 2 opbrengst, oogst 3 voordeel, gewin • ~ wassen ‘groeien’

wast m. 1 groei 2 grootte • IJslands vöxtur • in °oewast, ~ wassen ‘groeien’

wat bn. water of watter 1 scherp 2 snel, vlug • Noors kvat, IJslands hvatur • ~ °wate/°waat2, wetten ‘scherpen’, van °waten

wate v., waat2 1 scherp, snede van een wapen of snijwerktuig 2 scherpe punt • Antwerps waat, IJslands hvöt • van °wat ‘scherp’

waten st. wiet, h. gewaten 1 steken, stoten 2 drijven, wegdrijven, verdrijven • ~ °wat ‘scherp’, verwaten, °was ‘scherp’, °hoet1 ‘fel’

waven1 zw. -de zie wappen

waven2 o., wamen2 1 strijdtuig • oude nevenvormen van wapen, ~ °wappen/°wabben/°waven1

waver v. -en, -s 1 beek, stroom 2 ven, vijver 3 veen, broek, drasland • Nederduits Wawern, Wewer (oordnamen), verouderd gew. waver, wawer, Duits Wabern (Hessen), gew. Engels waver, wel Engels Waver (stroomnaam) • hetz. als Waver (Noord-Holland), Waver (Waals-Brabant), in Waverlo (Gelderland), Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen), wel ~ Wapse (Drenthe), mog. ~ °wapel, Uffelte (Drenthe), Ochten (ouder Ofte, Gelderland), niet ~ °waveren

waveren zw. -de 1 zich heen en weer bewegen • gew. Duits wabern, Engels waver, Noors vavre, IJslands vafra • ~ °wappen/°wabben/°waven1, wapperen, niet ~ °waver

waze1 v. zie waas1

waze2 m. zie waas2

waze3 v. zie waas3

waze4 v. zie waas4

wazik m. waziken 1 strobos, bundel stro • van °waas1/°waze1 + °-ik

wed o. weden 1 jaar • in °veert ‘vorig jaar’ (samentrekking), ~ °weder2 ‘eenjarig dier; lam’, mog. van °weden1 ‘waarnemen’ i.v.m. sterrenkundige tijdrekening

wede1 m. 1 bos, woud 2 hout • Gronings Wedde (oordnaam), Engels wood, Noors ved, IJslands viður • in °wedevijn, °wedewaal, °Merkwede, Merwede (naar het bos waar die vroeger doorheen stroomde), mog. eig. ‘grensgebied’ en ~ °weduw, weduwe, wijd, niet ~ woud (ouder wold)

wede2 v. 1 buigzame twijg, teen, met name van een wilg 2 wilg 3 wand van vlechtwerk, al dan niet bepleisterd • Gronings wene, Duits Wiede • in °wedewinde, ~ °wijen2 ‘vlechten, winden’

wedem m., weem 1 bruidsprijs, vergoeding betaald door de bruidegom (of zijn ouders) aan de ouders van de bruid 2 bruidsschat, het goed dat de bruid als lijfrente van haar ouders meekrijgt, voor het geval dat de bruidegom nalatig is of voortijdig overlijdt, ew. aanbreng, medegave • Duits Wittum • hetz. als weem ‘pastorie’ (voorheen ‘geschenk aan de kerk’, oneig.), vgl. morgengave ‘schenking van de bruidegom aan de bruid, op de morgen na de huwelijksnacht’

wedel m., wadel3 1 bosje, bundel 2 kwast • Duits Wedel, Engels wattle • wel ~ °weden2 ‘binden’

wedelen zw. -de weden4

weden1 st. wad, h. geweden 1 waarnemen, zien 2 te weten komen, kennis nemen van, bekend raken met • ~ °woed1 ‘goddelijke kennis hebbend’ (i.v.m. zieners, waarzeggers, dichters), °Woeden/°Woen2 ‘de Heer der Vervoering en Dichtkunst’, °woed3 ‘dichtkunst’, mog. ~ °wed, weder/weer ‘luchtgesteldheid’ (i.v.m. duiding van voortekenen), wadel2, °wadelijk ‘mooi, schoon’, niet ~ weten

weden2 st. wad, h. geweden 1 binden, verbinden • ~ wedde, wedden, mog. een afl. als tweede lid van °raakt ‘gebouw’, °vaald ‘omheinde ruimte’, wel ~ °wedel/°wadel3 ‘kwast’, mog. ~ °wedik

weden3 bn. 1 blauw, wedekleurig • van wede (Isatis tinctoria)

weden4 zw. -de, wedelen 1 wankelen, onvast zijn 2 schudden, beven • Duits wedeln, gew. Engels widdle, IJslands viða

weder1 vnw., vw. 1 wie of welk van beide 2 of, hetzij: weder ik leef of sterf 3 noch: weder honger noch dorst • Vlaams weer, Duits weder, Engels whether • in °enter ‘hetzij, of’, ieder

weder2 m. 1 eenjarig dier 2 (mannelijk) lam 3 gesneden ram • Brabants weer, Fries wear, Duits Widder • van °wed ‘jaar’

wederdag m. -dagen, weerdag 1 mooie dag, dag met mooi weer • van weder/weer + dag

wedergade m./v., weergade 1 gelijke, evenbeeld • hetz. als weerga (verbastering), van weder/weer + gade

wedermoedig bn., weermoedig 1 vijandig, vijandelijk

wederzaker m., weerzaker 1 tegenstander, tegenpartij 2 vijand • van weder/weer + afl. van °zaken

wedevijn v. 1 houtstapel • van °wede1 ‘hout’ + °vijn ‘stapel’

wedewaal v. 1 wisse geelzwarte bosvogel (Oriolus oriolus) • Westvlaams wedewaal, Gelders-Overijssels widewale, gew. Duits Wiedewal, Wittewal, gew. Engels woodwall • oude, aan °wede ‘bos’ aangepaste nevenvorm van wielewaal (zelf verbastering van oudere vorm)

wedewinde v. 1 klimplant, zoals klimop, haagwinde, kamperfoelie • Zeeuws weewinde, Duits Wehdwinde, Engels withwind, withywind • van °wede2 ‘buigzame twijg’ + afl. van winden

wedik m. wediken 1 mannetjeseend • Twents wierik, wiek, weak, week, Drents week • mog. eig. ‘gezel’ o.i.d. en van een afl. van °weden2 ‘binden’ + °-ik

weduw bn. 1 beroofd van haar of zijn eega • mog. Westfaals widd ‘beroofd’ • in weduwe, eig. ‘gescheiden’ en ~ wijd ‘ver uiteen’, mog. ~ wees ‘ouderloze’, °wede ‘bos, woud’ (mits eig. ‘grensgebied’)

weeg m., weig2 1 lemen of houten wand • Westvlaams weeg, Zaans weeg, Westfries weig, Fries weach • ~ °wijen2 ‘vlechten, winden’ (wanden waren vanouds vaak beleemde vlechtwerken van wilgentenen)

weem m. zie wedem

ween m. zie win1

weep1 m. 1 krans 2 kroon 3 hoofdband • ~ °wijven/°wijpen, °wijp

weep2 v., weip 1 kornoeljevrucht 2 kornoelje 3 rozenbottel 4 wilde roos • Gelders-Overijssels wepe, Drents wepe

weer1 o. 1 stuk land tussen twee sloten 2 laaggelegen grasland • Zaans weer, Fries war • wel ~ °waar1 ‘water’, waard ‘door water omgeven stuk land’, anders ~ weren, weer v. ‘verschansing, verdediging’

weer2 m. 1 man: een oude weer, een grote weer • Westvlaams weer • ≠ °weer3, in wereld, weerwolf, weergeld, mog. ~ °wierig ‘levendig, gezond’

weer3 m. 1 bewoner, weerbaar man • ≠ °weer2, in °burgweer/burger, mog. in °zater ‘bewoner’, ~ weren, wel ~ °word1/°woord1 ‘hofstede’

weer4 v., werel 1 lip • Noordfries ware, were

weerd o. 1 menigte, drom 2 schare 3 volk, lieden

weerdag m. -dagen zie wederdag

weergade m./v. zie wedergade

weerzaker m. zie wederzaker

wees1 v. wezen, weze1 1 poel, plas stilstaand water 2 modder, slijk • Engels ooze • ~ °wees2 ‘beemd’, °wijzen1 ‘stromen, vloeien’

wees2 v. wezen, weze2 1 beemd, weiland, weide • Duits Wiese • ~ °wees1 ‘poel’, °wijzen1 ‘stromen, vloeien’

weeuwte o./v. zie weewijt

weewijt o./v., weeuwte 1 kwelling, smart, leed, pijn, kommer • van wee + °wijt1

wef o. weffen 1 geweven stof • Noors vev, IJslands vefur • oude nevenvorm van web, ~ weven, weefsel, wafel

wegel m./v. 1 hekserij, tovenarij 2 list, bedrog • ~ wichelen, °wikken ‘toveren, heksen’

wegelijn o. 1 weggetje • van weg + °-elijn

wegenest o. 1 leeftocht, proviand • van weg + °nest ‘benodigdheden’

weggen zw. wei of wegde, h. gewegd 1 doen bewegen 2 schudden • ~ bewegen

wei1 m. 1 wand, muur • Noors vegg, IJslands veggur • ~ °wijen2 ‘vlechten, winden’ (wanden waren vanouds vaak beleemde vlechtwerken van wilgentenen)

wei2 v. zie weide

weide v., wei2 1 jacht 2 jachtgebied • Duits Weide, IJslands veiði • hetz. als weide ‘grasland’ (oneig.), in °weiden ‘jagen’, weiman ‘jager’, weimes ‘jachtmes’, °weidespel/°weispel ‘jacht’, weitas ‘jagerstas’, ~ °wijen3 ‘azen’, °gewijten ‘nastreven; gaan; weggaan’

weiden zw. -de 1 jagen • Noors weide, IJslands veiða • van °weide ‘jacht(gebied)’

weidespel, o. weispel 1 jacht • van °weide ‘jacht(gebied)’ + spel

weig1 v. 1 beker

weig2 m. zie weeg

weiger bn. weigerder, -st 1 weerbarstig, onwillig, halsstarrig, weinig inschikkelijk, trots • ~ °wijgen2/°wingen2 ‘strijden’, weigeren

weiken zw. -te 1 week maken • Noordbrabants weiken, wèèke, Gelders-Overijssels weiken • oude nevenvorm van weken (vgl. verbreiden naast verbreden)

wein bn. 1 golvend, glooiend 2 schuin, scheef • ~ °waag1 ‘bewogen water; golf’, bewegen

weip v. zie weep2

weispel o. zie weidespel

weiten zw. -te 1 tonen, laten zien 2 aanbieden, geven 3 beweren, betuigen • IJslands veita • ~ °wijten ‘zien’, weten

welden zw. -de 1 macht uitoefenen over, regelen, beschikken • Engels wield • van °weld

welen1 st. wal, h. gewolen 1 zien, waarnemen • ~ °wuld ‘glorie’, °wlijten ‘zien’, mog. ~ °welen2 ‘spoken’

welen2 zw. -de 1 spoken, vol schrikbeelden zijn • Gelders-Overijssels wèlen • mog. ~ °welen1 ‘zien’

welen3 zw. -de 1 verslappen, verdorren, verwelken 2 op het veld (in)drogen, narijpen, besterven • Oudbeierlands wele, Fries wylje, wylgje, Oostfries welen • ~ °welk

welijk vnw. 1 wat voor • hetz. als welk (samentrekking)

welk bn. 1 vochtig 2 slap, verwelkt, verflenst • in verwelken, ~ °welen3, mog. ~ °wolken/wolk

wellen zw. -de zie walen1

welop tw. zie walop

welpen o. -s 1 kleine welp, jong van een hond, wolf, vos of beer • van welp + °-ijn2/°-en2

Wels bn. zie Waals

welten zw. -te, welteren 1 rollen, wentelen • Duits wälzen, Engels welter, Noors velte, IJslands velta • van °wout1

welteren zw. -de zie welten

wemel m. 1 omslagboor, zwengelboor, spijkerboor • Vlaams wemel, Engels wimble

wemen zw. zie wemmen

wemmen zw. -de, wemen 1 bevlekken, smetten, bezoedelen 2 onteren 3 beschadigen, kwetsen • van °wam2 ‘vlek’, mog. ~ wemelen ‘krioelen’

wendel m. 1 doler, reiziger, ganger • hetz. als Wendel (voornaam), in °Orendel, Wendelmoed, ~ °wanden ‘gaan, overgaan’, °wandelen, °wanderen, wenden, winden

Wendelmeer o. zie Wendelzee

Wendelzee v., Wendelmeer 1 zee die Middenaarde omringt, wereldzee, oceaan, ew. °endelmeer/°eindelmeer • vgl. °Narwelzee/°Nerwelzee

wender m., winder 1 mannetjeseend • Antwerps wender, wendel, Noordbrabants wiender, wuunder, Veluws winder, wiender • mog. eig. ‘draaier’ i.v.m. buitelingen in het water (vgl. °waard ‘mannetjeseend’, Engels duck ‘eend’ bij duck ‘kopje onder gaan’) en ~ wenden

wenen st. wan, h. gewonen 1 begeren, verlangen, liefhebben • ≠ wenen ‘schreien’, ~ wens, °wan1, waan ‘hoop’, °win ‘vriend’, °winster1 ‘linker; noorder’, °verweend ‘heerlijk’, wennen, wonen, gewoon, mog. ~ °wanem

wenig bn. 1 beklagenswaardig 2 niet veel • nevenvorm van weinig, ~ wenen ‘huilen’, wee ‘smart’

wenger m. 1 hoofdkussen • ~ wang

wennis v. wennissen 1 gewenning 2 gewoonte, aanwensel 3 wijze van doen • van wennen

wepel bn. 1 beweeglijk, onvast 2 veranderlijk, wispelturig 3 onbelemmerd, vrij 4 werkeloos • Gronings wepel • hetz. als wepel ‘ledig; leeg; ongehuwd’, ~ °wijven/°wijpen ‘heen en weer gaan’

weppen zw. -te 1 verstikken, doen stikken

wer1 m./v. werren, war1 1 verheffing, hoogte, heuvel • Noordhollands wier (in Wieringen), Gronings wier (in Wierum), Fries wier (samengevallen met de evenknie van werf) • wel ~ °war3 ‘wrat; eelt’, °wers1/°wars1 ‘langwerpige verheffing’

wer2 v. werren, war2 1 onenigheid, tweedracht, twist: wer zoeken 2 strijd, oorlog • hetz. als war ‘wanorde’, ooit uitgeleend aan het Noordfrans, vanwaar Engels war, ~ °werren/°warren

werel m. zie weer4

weren1 zw. -de 1 blijven, voortduren, duren • Duits währen • ~ wezen ‘zijn’

weren2 zw. -de 1 (be)kleden • Engels wear • ~ °wezen3 ‘aanhebben, dragen, gekleed zijn met’

werg m. zie warg

wergen1 bw. 1 op enige plek, waar dan ook • IJslands hvergi • in °iewergen/ergens, van een nevenvorm van waar + een oud achtervoegsel

wergen2 st. worg, h. geworgen 1 wurgen • ~ wurgen, wel ~ werk ‘touw’, mog. ~ °warg

wergtrie o. –trieën zie wargtrie

werk m. zie wark

werken st. work, h. geworken 1 kromtrekken, van hout e.d. • mog. ~ werpen

wern2 v., warn2 1 schaal, pan 2 hersenpan, schedel

werpel m. 1 dobbelsteen • ~ werpen

werren st. wor, h. geworren, warren 1 verhinderen, beletten 2 verstoren, in beroering brengen 3 verwoesten 4 twisten, strijden • hetz. als (ver)warren, ~ °wer2/°war2 ‘onenigheid; strijd’

wers1 m./v. werzen, wars1 1 langwerpige verheffing, met name een bijeengeharkte regel hooi • Zaans weerzing, wiering, Westfries weers, wier, wiering, Gronings wirs, wirze, wiers, wiersem, wier, Drents weersem • mog. in Weerselo (Overijssel), wel ~ °wer1/°war1 ‘verheffing, hoogte’

wers2 bn., wars2 1 slechter, erger • Westvlaams wers, werzer, Engels worse, Noors verre, IJslands verr • ~ °werst/°warst

werst bn., warst 1 slechtst, ergst • Westvlaams werst, Engels worst, Noors verst, IJslands verst • ~ °wers2/°wars2

werte v. zie wertse

wertse v., werte 1 zoet aftreksel of afkooksel van mout, te gisten tot bier • Gents weerse, wisse, Duits Würze, verouderd Wirz, gew. Noors vyrter, vyrt • oude nevenvorm van wort

werwt v. 1 komkommer 2 pompoen

wesse v. 1 scherpheid, scherpte • van °was ‘scherp’

wessen bn. 1 wassen, van was gemaakt, op was lijkend • van was

wester1 v. 1 kledingstuk, gewaad 2 doopkleed • verouderd Duits Wester • van °wezen3 ‘aanhebben’

wester2 vw., bw. 1 westwaarts, naar het westen • van west, ~ westen

westeren bn. 1 westelijk • Engels western, IJslands vestrænn • van west

westhalve v. 1 westzijde, westelijke richting, westen, westelijke streken • van west + °halve ‘zijde, richting’

westvolk o. 1 volk uit of in het westen

wetenis v. 1 kennis, wetenschap 2 getuigenis 3 getuige • Engels witness • van weten + -nis, ~ °wijten ‘zien; getuigen’

wetig bn. zie wijtig

weurd1 v. zie word

wevel m. 1 gerechtsbode 2 krijgsman van lagere rang • Duits Weibel • in veldwevel, van °wijven/°wijpen ‘heen en weer gaan’

weze1 v. zie wees1

weze2 v. zie wees2

wezen1 st. was, h. gewezen 1 (laten) grazen, weiden 2 verbruiken, verteren, eten, drinken 3 smullen • ~ °wist1 ‘verblijf; bestaan; levensonderhoud’, wel ~ °waas2/°waze2 ‘grasveld’, mog. ~ °waars ‘lente’

wezen2 bn. 1 verwelkt, verdord 2 verzwakt, moe 3 kreupel • gew. Engels wisen, wizen, wizzen, Noors vissen, IJslands visinn • ~ °wezenen ‘verwelken’

wezen3 st. was, h. gewezen 1 aanhebben, dragen, gekleed zijn met • ~ °wester1 ‘kledingstuk’, °weren2 ‘kleden’

wezen4 st. was, h. gewezen of gehozen 1 snuiven, blazen, ademen • met w- uit ouder hw-, ~ °hussen1/°hozen1 ‘suizen’, mog. ~ °hussen2/°huisen ‘aansporen’, niet ~ °wezend1

wezend1 m. 1 luchtpijp 2 slokdarm • Engels weasand • ~ °wijzen1 ‘stromen, vloeien’, niet ~ °wezen4

wezend2 m. 1 wisent

wezenen zw. -de 1 verwelken, verdorren, wegkwijnen, vergaan • Engels wizen, IJslands visna • ~ °wezen2 ‘verwelkt’

wicht m./v./o. 1 ding 2 wezen, schepsel: arme wichten meelijwekkende mensen, boze wichten, helse wichten kwade geesten • Duits Wicht, Engels wight, Noors vette, IJslands vættur • hetz. als wicht ‘meisje’ (oneig.), in booswicht ‘slecht iemand’, °elwicht ‘bovennatuurlijk wezen’, °helwicht/°hellewicht ‘doemeling’, °iewicht/°iewet/iet/iets, °niewicht/°niewet/niet/niets, mog. ~ waken ‘wakker zijn’ (ouder ‘levendig zijn’)

Wieland m. 1 de vermaarde meestersmid in het Germaanse volksgeloof

wier m. 1 ijzerdraad, metaaldraad, ook zoals gebruikt in de oude Germaanse tooikunst • Gronings wier, Engels wire, IJslands vír • ~ °wieren ‘draaien’, °wijen2 ‘vlechten, winden’

wieren zw. -de 1 winden, wenden, draaien 2 zich omdraaien, omkijken 3 rondkijken, overal om zich heen kijken • Drents wieren, Noors vire • ~ °wier ‘ijzerdraad’, °wijen2 ‘vlechten, winden’

wierig bn. 1 levendig, gezond, volwassen 2 vrolijk, opgewekt • Gronings wiereg • mog. ~ °weer2 ‘man’ of °wijze2 ‘spruit’

wieuwen zw. -de zie wouwen

wif bn. wiffer, -st, wift 1 beweeglijk, onvast, veranderlijk • Gronings wif, Fries wif, gew. Engels wift bw. • hetz. als wuft (verbastering), ~ °wijven/°wijpen ‘heen en weer gaan’

wift bn. zie wif

wig o. wiggen 1 paard • mog. Fries wige (in igewige ‘vurig, onhandelbaar paard’) • mog. ~ weg, bewegen, anders mog. eig. ‘strijdros’ en ~ °wijgen2/°wingen2 ‘strijden’

wij1 bn., wijg1 1 gewijd, gezegend, geheiligd, heilig • in °wijnacht/°wijnachten, °wijrook/wierook, wijwater, °wijde1, °wijen1/wijden, eigennamen als Hadewij/Hadewijg, wel in Wijbosch (Noord-Brabant), ~ °wij2/°wijg2, mog. ~ wichelen, °wikken ‘toveren; waarzeggen’

wij2 m./o., wijg2 1 gewijde plek, heiligdom, tempel • Engels Wye (oordnaam), Noors ve, IJslands • hetz. als Wijhe (Overijssel), van °wij1/°wijg1

wij3 bw. 1 waarom, om wat, om welke reden • Engels why, Noors hvi, IJslands hví • ~ wie, wat, waar, wanneer, hoe

wijde1 v. 1 heiligheid 2 relikwie 3 heiliging, wijding • van °wij1/°wijg1

wijde2 v. 1 wilg 2 wilgenteen • Twents wier, Duits Weide, Noors vier, IJslands víðir • in °belwijde, ~ °wijen2 ‘vlechten, winden’

wijden bn. 1 gemaakt van wilgentenen • van °wijde2

wijdouw v. 1 plek waar wilgen groeien • van °wijde2 ‘wilg’ + °ouw1/°ooi1 ‘land langs stromend water’

wijen1 zw. -de, wijgen1 1 heiligen, zegenen • Westvlaams wijgen, Gelders-Overijssels wîen, Duits weihen, Noors vie, IJslands vígja • hetz. als wijden (met d van de verleden tijd), in °volwijen/°volwijgen, van °wij1/°wijg1

wijen2 st. wee, h. geweeën 1 vlechten, winden, met name van wilgentenen • ~ °wijm/°wim ‘wilg, wilgenteen’, °wijde2 ‘wilg, wilgenteen’, °wede2 ‘wilg, wilgenteen’, wis ‘teen, twijg’, °wei1 ‘wand’, °weeg/°weig2 ‘wand’, °wieren ‘winden, draaien’, °wier ‘ijzerdraad’

wijen3 st. wee, h. geweeën 1 azen, het gemunt hebben: wijen op, over een gewond dier • IJslands vía • oude nevenvorm van °wijten ‘zien’, ~ °weide/°wei ‘jacht’, °gewijten ‘nastreven’, wel ~ °wuw/wouw

wijen4 zw. -de 1 hinniken • IJslands hvía • ~ °wijnen ‘fluiten, suizen, gieren’, °wistelen ‘fluiten’

wijg1 bn. zie wij1

wijg2 m./o. zie wij2

wijg3 m./o. 1 strijd, veldslag • in °eenwijg ‘een-op-een-gevecht’, van °wijgen2/°wingen2 ‘strijden’

wijgand m. 1 strijder, held, weerbaar krijger • van °wijgen2/°wingen2 ‘strijden’

wijgen1 zw. -de zie wijen1

wijgen2 st. weeg, h. gewegen, wingen2 1 strijden, vechten • ~ °wijg3 ‘strijd’, °weiger ‘weerbarstig’, weigeren, mog. ~ °wig ‘ros, paard’ (mits eig. ‘strijdros’) en/of gewei

wijgman m. -mannen, -lui, -lieden 1 krijger, kampioen • van °wijg3 ‘strijd’ + man

wijk1 v./o. 1 wijkplaats, veilige plaats, schuilplaats, toevluchtsoord, onderkomen, verblijfplaats • ≠ wijk m. ‘stadsdeel’ (ontleend aan Latijn vīcus ‘dorp’), hetz. als wijk ‘vlucht’ in de wijk nemen, van wijken, ~ °wijk2

wijk2 v., wik2 1 inham, baai 2 zijvaart • Zaans wijkje, Drents wiek, wieke, Gelders-Overijssels wîk, gew. Engels wick, wike, Noors vik, IJslands vík • van wijken, ~ °wijk1

wijk3 v. 1 iep (Ulmus), ew. °alm/°elm, °rust • verouderd Nederduits wîke, Engels wych (elm) • mog. in oordnamen als Wiekevorst (Antwerpen), Wieken (Gelderland), Wikel/Wijckel (Friesland), mog. in °wijking

wijking m. 1 zeeman, zeerover, pas later met name uit Scandinavië, ew. °asman • Fries wytsing, Noors viking (ontleend als wiking, viking), IJslands víkingur • mog. van wijk3 ‘iep’ (mits ook ‘iepen schip’, daar iep geknipt is voor zeeschepen, vgl. °asman ‘zeeman, zeerover’ bij °as ‘es; essen schip’), wel niet ~ wijk2 ‘baai’

wijlzaalde v., wissald 1 geluk, voorspoed 2 noodlot • van wijl ‘tijd’ + °zaalde ‘geluk, heil’

wijm v., wim 1 wilg 2 wilgenteen, wilgentwijg, rijs 3 wand van vlechtwerk, al dan niet bepleisterd 4 latwerk, met name waaraan vlees hangt te roken of drogen • Antwerps wijm m., Haspengouws wijm, Gronings wieme • ~ °wijen2 ‘vlechten, winden’

wijmen bn. 1 gemaakt van gevlochten wilgentenen • Antwerps wiemen • van °wijm

wijnacht m., wijnachten 1 kerstmis • verouderd Drents wienachten, Duits Weihnacht • van °wij1 ‘gewijd, heilig’ + (mv. van) nacht

wijnachten mv. zie wijnacht

wijnen st. ween, h. gewenen 1 fluiten, suizen, gieren • Engels whine, IJslands hvína • ~ °winzen, °wijen4 ‘hinniken’, °wistelen ‘fluiten’

wijp v. 1 bundel of krans van stro 2 fakkel, toorts, ew. °kien, °kundel, °waas 3 dok, strowis om onder dakpannen te stoppen • Antwerps wijp, Veluws wiep, Drents wiep • ~ °wijven/°wijpen °weep1

wijpen st. weep, h., is gewepen zie wijven

wijrook m. 1 godsdienstig reukwerk, vroeger van smeulende dennenhars, berkenschors enz. • Fries wijreek, Duits Weihrauch • hetz. als wierook (met behoud van oude ie o.i.v. opeenvolgende r), van °wij1/°wijg1 ‘heilig’ + rook

wijs v. zie wijze2

wijt1 o./v. 1 straf, lijfstraf 2 kwelling, smart, leed, pijn, kommer • in °edewijt ‘smaad, hoon’, °helwijt/°hellewijt ‘(kwelling in) hel’, °weewijt ‘kwelling’, °wijtenen ‘straffen’, van °wijten ‘zien; getuigen; beschuldigen; straffen’

wijt2 bn. 1 helderst, lichtst van kleur • Noordbrabants wiet, Fries wyt, Duits weiß, Engels white, Noors hvit, IJslands hvítur • oude nevenvorm van wit, in wijting, ~ °wijtel

wijtel m. 1 witte mantel, deken of laken • Gronings wietel, wiedel, Fries wytling, gew. Engels whittle, gew. Noors kvitel • ~ °wijt2/wit

wijten st. weet, h. geweten 1 zien, aanschouwen: hij weet een geheim dal 2 getuigen 3 beschuldigen 4 straffen, bestraffen • hetz. als wijten ‘toeschrijven’, oude nevenvorm van °wijen3 ‘azen’, in verwijten, °gewijten ‘nastreven’, ~ °wijtig, °wijtuw, °wijt1 ‘straf’, °weiten ‘tonen’, weten (eig. ‘gezien hebben’), °wetenis ‘kennis; getuigenis’, wet, wijs ‘wetend’ (eig. ‘ziend’), wijzen ‘tonen, leiden’, °wist2 ‘inzicht’, °wijzen2 ‘bezoeken’ (eig. ‘zien’)

wijtenen zw. -de 1 straffen, bestraffen • van °wijt1 ‘straf’

wijtig bn., wetig 1 wijs, ziende • in °wijtige, ~ °wijten, weten

wijtige m. 1 ziener, waarzegger, profeet 2 tovenaar • Duits Weissager (verbastering o.i.v. sagen), verouderd IJslands vitki • van °wijtig

wijtigen zw. -de 1 waarzeggen 2 toveren • van °wijtig

wijtuw bn. 1 gezien hebbende, getuige zijnde • in °wijtuwe, van °wijten ‘zien; getuigen’

wijtuwe m. 1 getuige • van °wijtuw

wijven st. weef, h., is geweven, wijpen 1 heen en weer gaan, zwaaien 2 winden, wikkelen, haspelen 3 kransen, kronen • Fries wiuwe, verouderd Duits weifen • ~ wiebelen, °wevel ‘gerechtsbode’, weifelen ‘aarzelen’, °wif/°wift/wuft ‘beweeglijk’, wuiven ‘zwaaien’ (ouder weiven), wippen ‘op en neer gaan’, °wepel ‘onvast; ledig’, °weep1 ‘krans, kroon’, °wijp ‘krans’, °wippel ‘kroon, kruin’, weeps, wimpel, mog. ~ wispelen (mits uit ouder wipselen), wijf ‘vrouw’ (i.v.m. bedrijvigheid)

wijze1 m., wijzer 1 leider • ≠ wijze ‘wijs iemand’, van wijzen ‘tonen, leiden’

wijze2 v., wijs 1 spruit, kiem, loot • IJslands vísir m. • mog. ~ °wierig ‘levendig’

wijzen1 st. wees, h., is gewezen 1 stromen, vloeien • in °wijzend ‘stroom’, ~ Wezer (Duitsland), °wees1 ‘poel’, °wees2 ‘beemd’, °wis ‘natte weide’, °wezend1 ‘luchtpijp; slokdarm’

wijzen2 zw. -de 1 bezoeken, langsgaan bij 2 beproeven, op de proef stellen • eig. ‘zien’, ~ wijs ‘wetend’ (eig. ‘ziend’), wijzen ‘tonen, leiden’, °wijten ‘zien’

wijzend v. 1 stroom, waterloop 2 dijk, kade of weg langs een waterloop • Noordhollands wijzend • van °wijzen1 ‘stromen’

wijzer m. zie wijze1

wik1 m./v. wikken, wikker, wikster, wikwijf 1 tovenaar, heks, waarzegger • Gronings wik, wikker, wikster, wikwief, Engels witch • van °wikken

wik2 v. zie wijk2

wik3 v. wikken 1 kist, doos • Engels whitch (ook in de achternaam Whitcher), hutch

wikken zw. -te 1 toveren, heksen 2 de toekomst voorspellen aan de hand van tekens, ew. °spoeken, waarzeggen, wichelen • Gronings wikken, Drents wikken • ~ °wik ‘tovenaar, heks, waarzegger’, wichelen ‘voorspellen uit tekens’, °wegel ‘hekserij, tovenarij’, mog. ~ °wij1/°wijg1 ‘heilig’

wikker m. zie wik1

wikster v. zie wik1

wikwijf o. zie wik1

wilderd v. 1 gebied waar het wild vrij spel heeft, onbewerkt land • van oude verbogen vorm van wild ‘wilde toestand, wild dier’, ~ wildernis, verwilderen, Wildervank (Groningen)

wilkom m. -komen zie willekoom

willekoom m., wilkom 1 iemand wiens komst gewild, gewenst is • hetz. als welkom (verbastering o.i.v. wel ‘goed’), van wil + afl. van komen

wilster m./v. 1 goudplevier (Pluvialis apricaria), een vogel met een wat zielige roep • Fries wilster, wylster • wel ouder *hwilfster en ~ welp (ouder hwelp), °holveren ‘huilen, jammeren’

wim v. wimmen zie wijm

win1 m. wenen, ween 1 vriend, maat, makker • Noors venn, IJslands vinur • in °winschap ‘vriendschap’, voornamen als Erwin, Gerwin, Herwin, ~ °wenen ‘begeren, verlangen’

win2 v. winnen, winne 1 weide, weiland • IJslands vin • in Herwijnen, Zennewijnen

wind1 m. 1 hond, jachthond • Gronings wiend • in hazewind, windhond, ouder hwind, oude nevenvorm van hond, mog. eig. ‘toegewijde’ en ~ °honsel ‘offer’, niet ~ wind ‘bries’

wind2 o. 1 haar, hoofdhaar • in °windbrauw/°windbra/°windbraag/wimper

windbra v. zie windbrauw

windbraag v. zie windbrauw

windbrauw v., windbra, windbraag 1 ooghaar • Veluws wiendbragen mv., verouderd Gronings wienbroage, Fries wynbrau • hetz. als wimper (verbastering), van wind2 ‘haar’ + °brauw1/°bra/°braag ‘ooglid; ooghaar’

winde v. zie winduw

winden zw. -de zie winduwen

winder m. zie wender

windsbruid v. 1 wervelwind, windhoos • Duits Windsbraut • mog. oude voorstelling van een vrouwelijke oergeest

winduw v., winde 1 zuivering van gedorst koren door het op te gooien en/of te laten vallen zodat het kaf kan wegwaaien, ew. wanning 2 mand voor korenzuivering, ew. wan • Engels winnow • in °winduwen/°winden, wel eig. ‘strooiing’ en mog. ~ winter i.v.m. sneeuwval, niet ~ wind ‘bries’

winduwen zw. -de, winden 1 koren zuiveren door middel van de wind, ew. °wannen • Westvlaams winden, Drents wienden, Engels winnow • van °winduw/°winde

wing m. 1 schommel • Vlaams winge • van °wingen1/°winken ‘heen en weer gaan’

wingelen zw. -de zie wingeren

wingen1 st. wong, h., is gewongen, winken 1 heen en weer gaan, zwenken, zwalken • ~ °wing ‘schommel’, °wingeren, wankel, wenken

wingen2 st. wong, h. gewongen zie wijgen2

wingeren zw. -de, wingelen 1 slingeren • Noors vingle, IJslands vingla • ~ °wingen1/°winken ‘heen en weer gaan’, niet ~ wingerd (verbastering van wijngaard)

winkel m. 1 hoek 2 ingesloten ruimte • Duits Winkel • hetz. als winkel ‘verkoopruimte’

winken st. wonk, h., is gewonken zie wingen1

winne v. zie win2

winnen zw. -de zie winden

winschap v. 1 vriendschap • van °win1 ‘vriend’

winster2 bn. 1 linker 2 noorder • Achterhoeks winster, Noors venstre, IJslands vinstri • ~ °winster2, °win1 ‘vriend’, °wenen ‘verlangen, begeren’

winster2 v. 1 linkerhand 2 linkerzijde • van °winster1

winterhout o. 1 brandhout voor de winter, sprokkelhout

winzen zw. -de 1 brommen, morren • ~ °wijnen

wippel m. 1 kruin, kroon, top van een boom • Duits Wipfel • ~ °wijven/°wijpen ‘zwaaien; wikkelen; kronen’

wis v. wissen 1 natte weide, drassig land, groenland dat ’s winters onderloopt, meers • Gronings wisk, gew. Engels wish • ~ °wees2 ‘beemd’, °wijzen1 ‘stromen, vloeien’

wissald v. zie wijlzaalde

wisperen zw. -de 1 fluisteren 2 zacht en welluidend fluiten 3 suizen van de wind • Duits wispern, Engels whisper

wist1 v. 1 verblijf, verblijfplaats, woning 2 aard, natuur 3 wezen, bestaan 4 middel van bestaan, levensonderhoud, leeftocht 5 voedsel, eten • Noors vist, IJslands vist • samenval van twee woorden, waarvan het ene ~ wezen ‘zijn’ (voorheen ‘verblijven’) en het andere ~ °wezen1 ‘verbruiken, verteren’, in °medewist ‘bijzijn’, °nawist ‘nabijheid, aanwezigheid’

wist2 m./v. 1 inzicht, voorkennis • van weten, ~ wis ‘zeker’, wijs, °wijten ‘zien’

wistelen zw. -de 1 fluiten • Westvlaams wistelen, Engels whistle, Zweeds vissla • ~ °wijen4 ‘hinniken’, °wijnen ‘fluiten, gieren’

wit vnw., wut 1 wij twee, wij beide • verouderd Noordfries wat, wët, IJslands við • vgl. °onk1 ‘ons twee’, °jut/°jit ‘jullie twee (onderwerp)’, °ink1 ‘jullie twee (voorwerp)’

wittig bn. 1 verstandig, kundig 2 bekend met iets • Duits witzig, Engels witty • in verwittigen, ~ wit ‘verstand’, weten

wlak bn. wlaker of wlakker, -st 1 lauw • Westfaals vläck

wlank bn. 1 boud 2 hooghartig, hoogmoedig, verwaand • Gelders-Overijssels vlank • ~ °wlinken ‘boud zijn; hooghartig zijn’, °wlenken ‘boud maken; hooghartig maken’

wlaten zw. -te 1 misselijk zijn 2 walgen • mog. ~ °wloem ‘verward, benauwd’ en/of °wallen1 ‘borrelen’

wleet m. 1 gezicht, gelaat 2 voorkomen, uiterlijk, vorm, gedaante 3 kleur • Noors let, IJslands litur • ~ °wlijten

wlenken zw. -te 1 boud maken 2 hooghartig, hoogmoedig, verwaand maken • ~ °wlinken ‘boud zijn; hooghartig zijn’, °wlank ‘boud; hooghartig’

wleten zw. -te 1 rondkijken 2 zoeken • Noors leite, IJslands leita • ~ °wlijten ‘zien’

wlijten st. wleet, h. gewleten 1 zien, kijken, turen • IJslands líta • ~ °wleten ‘rondkijken’, °wleet ‘gezicht’, °wlitten ‘streven’, °antwlit ‘gezicht’, °welen1 ‘zien’

wlinken st. wlonk, h. gewlonken 1 boud zijn 2 hooghartig, hoogmoedig, verwaand zijn • ~ °wlank ‘boud; hooghartig’, °wlenken ‘boud maken; hooghartig maken’

wlisp bn. 1 gebrekkig sprekend, stotterend, stamelend, slissend • in °wlispen/°wlispelen/lispelen

wlispelen zw. -de zie wlispen

wlispen zw. -de, wlispelen 1 gebrekkig spreken, stotteren, stamelen, slissen • Engels lisp • hetz. als lispelen (verbastering), van °wlisp

wlitten zw. -te 1 streven • ~ °wlijten ‘zien’

wloe v. 1 vlok, pluis 2 zoom, boord • Noors lo, Zweeds lo

wloem bn., wloemig 1 verward, benauwd 2 troebel • Westfaals vlaum, Oostfaals vlaum • in °wloemen, mog. ~ °wlaten ‘misselijk zijn; walgen’ en/of °wallen1 ‘borrelen’

wloemen zw. -de, verwloemen 1 troebel maken • Westfaals vlaumen, vlaümen • van °wloem

wloemig bn. zie wloem

woe bn. woeër, -st, woede 1 aangenaam, mild, zoet • mog. gew. Engels weath, weeth ‘zacht’ • mog. ~ °wadelijk ‘mooi’

woed1 bn. 1 goddelijke kennis hebbend 2 bezield door een goddelijke macht, in vervoering, verrukt, buiten zinnen, uitzinnig 3 razend, toornig 4 hartstochtig, driftig, vurig • verouderd Engels wood, IJslands óður • in verwoed, woeden, ~ °woed2/woede, °woed3, °Woeden/°Woen2, °weden1 ‘waarnemen, zien; te weten komen’ (i.v.m. zieners, waarzeggers, dichters)

woed2 m./v. 1 bezieling door een goddelijke macht, vervoering, verrukking, uitzinnigheid 2 razernij, toorn 3 hartstocht, drift, vurigheid: in woede • Gelders-Overijssels wôd, Duits Wut • hetz. als woede (eig. verbogen vorm), ~ °woed1, °woed3, °Woeden/°Woen2

woed3 v. 1 dichtkunst, zang • ~ °woed1, °woed2/woede, °Woeden/°Woen2, °weden1 ‘waarnemen, zien; te weten komen’

woede bn. zie woe

Woeden m., Woen2 1 de Heer der Vervoering en Dichtkunst, een belangrijke god in het Germaanse volksgeloof • IJslands Óðinn • ouder Wuodan, voordien Wódan, in °Woedensdag/woensdag, °Woedenswagen/°Woenswagen, mog. in Woensel (Noord-Brabant), Woezik (ouder Wonseke, Gelderland), ~ °woed1, °woed2/woede, °woed3, °weden1 ‘waarnemen, zien; te weten komen’

Woedensdag m. 1 dag van Woeden • Engels Wednesday • hetz. als woensdag (verbastering), van de tweede naamval van °Woeden/°Woen2 + dag

Woedenswagen m., Woenswagen 1 wis sterrenbeeld, ew. °Wagen, Grote Beer • Westvlaams Woenswagen • van de tweede naamval van °Woeden/°Woen2 + wagen

woeder m. 1 geweldenaar, beul, dwingeland • van woeden

woeg bn. 1 zich graag en veel bewegend, niet stil kunnen zittend, bewegelijk, ongedurig, druk • Noordhollands woeg • ~ (be)wegen

woeien zw. -de 1 verlaten, achterlaten, opgeven • ~ woest ‘onbebouwd; verwilderd’ (eig. ‘verlaten’), °wan2 ‘leeg; gebrekkig’, °woen2 ‘wak’, mog. ~ °wadel1 ‘arm, behoeftig’, °ood3/°o3 ‘woest, verlaten’

woeker m. 1 groei, toename 2 vrucht 3 opbrengst, winst • hetz. als woeker ‘uitbuitrente’, ~ woekeren, °woesen ‘doen groeien’, wassen ‘groeien’, mog. °wakel2/°wakelder ‘jeneverbes’

woel m. 1 verderf, plaag, pest 2 verval 3 nederlaag • Zweeds ol • ~ °wal1 ‘slachting; gesneuvelden’

woem m. 1 stem, stemgeluid • IJslands ómur • ~ °woepen of gewagen

woen1 v. 1 gat in het ijs, ew. bijt, wak • Duits Wune, Wuhne • ~ °wan2 ‘gebrekkig; leeg’

Woen2 m. zie Woeden

Woenswagen m. zie Woedenswagen

woepen st. wiep, h. gewoepen 1 roepen, schreeuwen 2 weeklagen, jammeren 3 huilen, wenen • Engels weep, IJslands æpa

woer bn. woerder, -st, woerig 1 bedwelmd 2 dronken 3 moe, uitgeput 4 lam, verlamd • Drents wurrig, Engels weary • ~ °woeren

woeren zw. -de 1 dwalen, dolen, rondwaren • ~ °woer

woerig bn. zie woer

woes v. woezen 1 derrie • Noors os • ~ waas3 ‘slijk, slik, modder’

woesen zw. -te 1 doen groeien, doen toenemen • verouderd IJslands æxa • ~ wassen ‘groeien’ (oude verleden tijd woes), °woeker ‘groei, toename’

woesten v. 1 barre landstreek • hetz. als woestijn (oneig. klemtoon), van woest ‘wild, onbebouwd’

woetelen zw. -de, woeteren 1 wemelen en wentelen, met name van vissen in het water en varkens in de modder 2 spartelen, wilde bewegingen maken • Westvlaams woetelen, Kempens woeteren, Oostfries wötern, Duits wuseln, wußeln • wel ~ water, °waat1 ‘vochtig, nat’

woeteren zw. -de zie woetelen

wok m. wokken 1 spinrokken • ~ wiek ‘kaarsenpit’ (ouder ‘vlasbundel’)

wolken o. -s 1 kluit waterdruppels in het uitspansel • Fries wolken, Oostfaals wolkenig, wölkenig bn. • zeer oude nevenvorm van wolk, mog. ~ °welk ‘vochtig’

wolmeed m. 1 spinrokken • van wol + °meed ‘stok; paal’

wonderzuin v. 1 wonderlijke aanblik, wonderlijk gezicht • van wonder + °zuin2

woord1 v. zie word1

woord2 v. zie word2

woordwijs bn. 1 wijs in woorden

woornen zw. -de 1 warm worden • Noors orne, IJslands orna • wel ~ warm

word1 v., woord1, weurd 1 lot, noodlot • Engels weird bn. (afgeleid van Weird Sisters ‘zusters van het lot’), IJslands Urður (naam van een van de drie lotsgodinnen) • ~ worden, niet ~ woord ‘spreeksel’

word2 v., woord2 1 hofstede, omheind erf, vroeger vaak verhoogd • Gelders-Overijssels wôrd, wûrd/woerd, Fries werd (in oordnamen), Westfaals wôrd, Oostfaals wôrt, wûrt, Engels worth (in oordnamen) • wel ~ weren, weer3 ‘bewoner’, niet ~ waard ‘door water omgeven stuk land’

worm m. 1 purperslak (Nucella lapillus), waaruit verfstof werd gewonnen 2 purperen verfstof • in °wormen, ~ worm ‘kruipend diertje’

wormen bn. 1 purper 2 scharlaken, vuurrood • van °worm

wors m. worzen 1 mannelijk dier • in °kors ‘stier’

wort v. 1 plant, gewas, kruid 2 wortel • Oostfaals wôrt (in bijv. longwôrt ‘longkruid’), Duits Wurz, Engels wort • in °wortwaal/wortel, mog. ~ wroeten

wortwaal m. 1 ondergrondse uitloper van een plant • hetz. als wortel (verbastering), van °wort + °waal3 ‘stok’

woud bn. 1 heersend, machtig, teweegbrengend • IJslands valdur • in °alwoud ‘alheerser’, °eenwoud ‘alleenheerser’, °herewoud/°heroud ‘legerleider’, °woudwas en eigennamen als Arnoud, Wouter, van °wouden/°gewouden

woudbroeder m. 1 kluizenaar, heremiet, ew. °eenzaat/°eenzater

woude v. 1 wisse plant waar gele verfstof uit gewonnen wordt (Reseda luteola) • Engels weld • hetz. als wouw (verbastering)

wouden st. wield, h. gewouden, gewouden 1 heersen 2 heersen over, beheersen, beschikken over, bewind hebben over, besturen 3 aansturen, hanteren • verouderd Duits walten, IJslands valda • ~ °woud ‘heersend’, °gewoud/geweld ‘macht’, °zaakwoud/°zaakwouder, niet ~ woud ‘bos’

woudwas m. -wassen 1 spier, pees • gew. Duits Waltwachs, Waltenwachs • van °woud + was ‘groei’, vgl. °haarwas

wout1 bn. 1 rollend, wentelend, onvast, wankel • IJslands valtur • ~ °wout2, °wouten, °welten, °walen2 ‘rollen’

wout2 v. 1 rol 2 cylinder • Duits Walze • van °wout1

wouten zw. -te, wouteren 1 rollen 2 vlotten, lukken, slagen, goed gaan, goed uitvallen • Duits walzen (ontleend als walsen), Noors valtre • van °wout1

wouteren zw. -de zie wouten

wouwen zw. -de, wieuwen 1 roepen, van uilen en andere roofvogels • gew. Engels wew • mog. klanknabootsend dan wel ~ wauwelen, uil, niet ~ wouw ‘havikachtige vogel’

wraad m. 1 kudde, met name van zwijnen 2 schare, groep • Deens vråd

wraas m., wrazen, wraze 1 graszode • Westfaals vrâsen, Duits Rasen • mog. ~ °wrezen ‘zich verheffen’, niet ~ °waas2/°waze2 ‘grasveld; graszode’

wrade v. 1 steun, stut • in °wredden ‘steunen, stutten’

wrant m. 1 gemelijk, knorrig iemand, brompot • ~ °wranten

wranten zw. -te 1 ontevreden zijn, brommen, knorren, mopperen, zeuren • Gronings vranten • ~ °wrant, mog. eig. ‘onrustig zijn’ of ‘knorren met de snuit’ en ~ wroeten ‘woelen, zoekend graven’, °wraten

wraten zw. -te 1 gaan, reizen 2 aantreffen, vinden • IJslands rata • mog. ~ wroeten ‘zoekend graven, woelen’, °wranten

wraze m. zie wraas

wrecht1 v. 1 omheining, afsluiting • in °wrechten1, mog. ~ (bol)werk

wrecht2 m. 1 werkman, arbeider 2 maker, vervaardiger • Engels wright • in °wrechten2, ~ werken

wrechten1 zw. -te 1 omheinen, afsluiten • Gelders-Overijssels vrochten, vrüchten, Westfaals vrechten • van °wrecht1

wrechten2 zw. -te 1 werken, arbeiden • van °wrecht2

wredden zw. -de 1 steunen, stutten • van °wrade ‘steun, stut’

wreeg bn., wreek 1 krom, gebogen 2 dwars 3 opvliegend • ~ °wrijgen

wreek bn. zie wreeg

wreen m. 1 hengst 2 strijdros 3 paard • van °wrijnen ‘huilen, janken, brullen’, ~ °wrens, °wrensen

wrees v. wrezen 1 kreupelhout • mog. Drents Vries (oordnaam), Engels Wrose (oordnaam) • ~ °wrijden ‘draaien, kronkelen’

wrek m. wrekken 1 man die gedwongen is om zijn thuis te verlaten, balling 2 avonturier, dappere reizer 3 eenzame dan wel armzalige man • Duits Recke, Engels wretch • ~ wraken ‘afdrijven, dolen’, wreken ‘vergelden’ (voorheen ‘verdrijven, vervolgen’), wraak

wrend m., wrendel 1 winterkoninkje (Troglodytes troglodytes) • Engels wren, Noors rennel, rinnel, IJslands rindill (in músarrindill)

wrendel m. zie wrend

wrenken zw. -te 1 verdraaien • Duits renken • ~ °wronken, wringen

wrens bn. wrenser, -st 1 bronstig (van hengsten) • Deens vrinsk • in °wrensen, van °wreen

wrensen zw. -te 1 hinniken (vooral van een hengst naar een merrie) • Gronings vrensken, Deens vrinske • van °wrens

wressen st. wras, h., is gewrossen, warsen 1 groeien, rijpen, rijp worden 2 vrucht dragen • IJslands roskinn vd.

wreten zw. -te 1 plagen, ergeren, irriteren • ~ °wrijten

wrezel m. 1 torenend iemand, held, reus • van °wrezen

wrezelijk bn. 1 reusachtig, torenend • van °wrezen

wrezen st. wras, h. gewrezen 1 zich verheffen, hoog zijn, torenen • ~ °wrezel, °wrezelijk, mog. ~ °wraas/°wraze ‘graszode’

wrijden st. wreed, h., is gewreden 1 draaien, kronkelen • Engels writhe, IJslands ríða • ~ wreed, °wrees ‘kreupelhout’

wrijgen zw. -de 1 kromgroeien, winden 2 overhellen • ~ °wreeg, wrikken, °wrist

wrijnen st. wreen, h. gewrenen 1 huilen, janken, brullen • Noors vrine • ~ °wreen ‘hengst’

wrijten st. wreet, h. gewreten 1 krassen, kerven 2 kerven van Germaanse schrifttekens: staven wrijten, ruinen wrijten 3 te schrift stellen, schrijven • Engels write • ~ °wreten, °written

wrist v. 1 gewricht 2 handgewricht, pols • Engels wrist, Duits Rist, IJslands rist • ~ °wrijgen

written zw. -te 1 krassen, kerven 2 schrijven • Duits ritzen • ~ °wrijten

wrocht m./v. 1 beschuldiging, aanklacht, verwijt 2 valse beschuldiging, smaad, laster 3 twist, geschil 4 oproer, strijd• ~ °wroeg, wroegen ‘beschuldigen’

wroeg v. 1 beschuldiging, aanklacht, verwijt • ~ wroegen ‘beschuldigen’, °wrocht

wronkelen zw. -de zie wronken

wronken zw. -te, wronkelen 1 zich winden, wikkelen, kronkelen • ~ °wrenken, wringen, wrang

wuld m., wulder 1 glorie, roem • IJslands Ullur (godennaam) • van °welen1 ‘zien’

wulder o. zie wuld

wulge v. zie wulve

wullen bn. 1 wollen, van wol gemaakt, op wol lijkend • van wol, vgl. gulden naast goud (ouder gold)

wullie vnw. 1 wij • Westfries wullie, Gronings wielu • van wij + liede(n)/lui ‘mensen’ (vgl. jullie)

wulve v., wulge 1 wolvin, vrouwelijk wolf • Zweeds Ylva (voornaam) • ~ wolf

wurken zw. -te 1 werken 2 voortbrengen • IJslands yrkja • ~ werk, werken

wut vnw. zie wit

wuw m. 1 wisse roofvogel (Milvus) • Duits Weihe • hetz. als wouw (met gew. klinker), wel ~ °wijen3 ‘azen’

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toelichting